Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Poišči babuške«

 • Image

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Poišči babuške« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je INNOVATIF, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična številka 1963414000, ID za DDV: SI32693770 (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

Trajanje nagradne igre

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 12. 6. 2019 do vključno 18. 6. 2019 na spletnem mestu mercator.si.

Namen nagradne igre

3. člen

Namen nagradne igre je promocija Mercatorja in ponudbe ruskih izdelkov, ki so na voljo na Mercator prodajnih policah.

Sodelovanje v nagradni igri

4. člen

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki se prijavijo k sodelovanju preko spletnega obrazca.

Zaposleni pri organizatorju ali tehničnem izvajalcu nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre v njej ne morejo sodelovati. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado, vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči na spletnem mestu www.mercator.si najti 6 slik babušk. Vsaka babuška je opremljena s številko in črko. Od ene do druge babuške sodelujočega vodijo namigi.

Ko sodelujoči najde vseh 6 babušk, mora iz njih sestaviti 6-črkovno besedo in jo vpisati v obrazec za sodelovanje v nagradni igri, ki je objavljen na spletni strani: https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/ruska-pravljica/poisci-babuske/.

Po vpisu iskane besede in svojih osebnih podatkov, uporabnik sprejme pogoje sodelovanja v nagradni igri in s klikom na gumb potrdi svoje sodelovanje.

Za uvrstitev v žreb mora sodelujoči dokončno potrditi svoje sodelovanje s klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu, ki ga prejme na v obrazec za sodelovanje vpisani e-naslov.

6. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo do dne 18. 6. 2019 do 23:59 ure sodelovali v nagradni igri na zgoraj opisani način.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

7. člen

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat in si s tem poveča možnost pri žrebu.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko varovanja osebnih podatkov podjetja Mercator, d.d. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Nagrade

9. člen

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • 2x tečaj ruskega jezika za 1 osebo v izvedbi podjetja RUSKI EKSPRES, d.o.o. (vrednost posameznega tečaja je 440,00 EUR + DDV)
 • 2x paket z ruskimi dobrotami (vrednost posameznega paketa je 20,00 EUR + DDV)

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Nagradno žrebanje

10. člen

Nagradno žrebanje bo potekalo dne 19. 6. 2019 ob 9:00 uri na sedežu organizatorja in ne bo javno. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja obvestil na elektronski naslov, ki so ga zapisali v obrazcu za sodelovanje, najkasneje 7 delovnih dni po žrebu.

11. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

12. člen

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik.

13. člen

V primeru, da v nagradni igri sodeluje manjše število sodelujočih od števila predvidenih nagrad, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali nagradni sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni nagrajenec prejme več kot eno nagrado.

14. člen

Izid žrebanja je naključen.

15. člen

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • članih komisije,
 • odločitvah komisije,
 • izžrebancih oz. nagrajencih,
 • uri zaključka žrebanja.

16. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Pristojnosti komisije nagradne igre

17. člen

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

18. člen

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navede v zapisniku.

Prevzem nagrad

19. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

20. člen

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s sporočilom na v obrazec vpisani e-naslov v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v sporočilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo na dan žreba objavljeni tudi na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/ruska-pravljica/poisci-babuske/.

21. člen

Nagrajenec lahko prevzame nagrado ali se pisno odpove nagradi v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema obvestila. Pisno odpoved mora poslati na naslov: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagradna igra Poišči babuške«.

22. člen

Nagrajenci izrecno javno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja (npr. Ime prriimek, Ljubljana) samo za potrebe te nagradne igre.

23. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

24. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

25. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/ruska-pravljica/poisci-babuske/.

Zbiranje in hranjenje osebnih podatkov

26. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti.

27. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Davki od nagrad

28. člen

Kadar vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju sporočiti podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka). V nasprotnem primeru nagrajenci izgubijo pravico do nagrade.

29. člen

Organizator bo od dobitka nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Varstvo osebnih podatkov

30. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči in nagrajenec dovoljujeta organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki, ki se zbirajo, so:

 • ime in priimek
 • naslov bivanja
 • e-naslov.

31. člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mercator, d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, oz. v primeru neposrednega trženja na elektronski naslov tanja.prelovsek@mercator.si pa tudi s klikom na zahtevo za prenehanje posredovanja elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja.

Končna določba

32. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 12. 6. 2019.

V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/ruska-pravljica/poisci-babuske/ ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 12. 6. 2019
Poslovni sistem Mercator, d.d.