Splošni pogoji sodelovanja in pravila za pridobitev nagrade v nagradni igri za velike in majhne otroke.

  • Image

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju »organizator«). 

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujete med 13. 03. in 17. 03. 2019.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo te splošne pogoje in pravila sodelovanja. 

4. člen    

Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko v nagradni igri sodelujete tako, da odgovorite na nagradno vprašanje:

Katera je vaša najljubša namizna družabna igra iz otroštva?

Odgovor in vaše kontaktne podatke vpišite v spletni obrazec, objavljen na spletni strani www.mercator.si.

Odgovor na nagradno vprašanje ter osebne in kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, elektronski naslov in telefonska številka) se vpiše v spletni obrazec, objavljen na spletni strani www.mercator.si. Preko spletnega obrazca lahko vsak sodeluje samo 1-krat iz posameznega elektronskega naslova (email-a). V žreb bodo uvrščeni samo pravilni odgovori. 

5. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo do dne 17. 03 .2019 do 23:59 ure poslali pravilen odgovor preko spletnega obrazca (s posredovanimi osebnimi in kontaktnimi podatki) in na ta način potrdili sodelovanje v nagradni igri. 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznela, nepravilna, nepopolna ali neustrezna SMS sporočila, odgovore na nagradno vprašanje ali posredovane podatke (npr. neobstoječe elektronske naslove sodelujočih) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja odgovore, ki ne odgovarjajo direktno na nagradno vprašanje, imajo žaljivo vsebino ali pa odgovori niso popolni.  Prav tako lahko iz nagradne igre izloči neobstoječe e-naslove sodelujočih. Prav tako se nepopolno posredovani podatki in/ali nepravilni odgovori, v primeru, da so izžrebani, ne upoštevajo.

6. člen

Vsaka oseba je lahko v nagradni igri lahko izžrebana za nagrado le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado. 

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na enega izmed navedenih načinov. 

Potek žrebanja in komisija nagradne igre 

8. člen

Nagradno žrebanje bo potekalo dne 18. 3. 2019 v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.  

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad 

9. člen

Nagrade, ki se podelijo izžrebancem, so namizne družabne igre različnih tipov.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

10. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanjem elektronskega naslova, davčne številke, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem. 

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si in Mercator Facebook strani za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

11. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo na naslov Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

12. člen

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

13. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si. 

14. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

15. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči in nagrajenec dovoljujeta organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: GSM številka in za nagrajence še ime in priimek, naslov bivanja, kraj bivanja ter davčna številka.

Pridobljeni osebni podatki sodelujočega in nagrajenca se uporabljajo zgolj za izvedbo te nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Nagrajencem in sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavno zakonodajo zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Končna določba

16. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 13. 03. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Ljubljana, 12. 03. 2019