Banner Lumpi 1140x400px prijava4

Politika varstva osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet«

 

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.o.o.

Dunajska cesta 107

1000 Ljubljana

 

 1. Uvodno določilo
 2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 3. Vrste osebnih podatkov, nameni in pravna podlage za obdelavo osebnih podatkov
 4. Posredovanje podatkov
 5. Rok hrambe osebnih podatkov
 6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 7. Varovanje osebnih podatkov
 8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
 9. Veljavnost politike 

 

1. uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator d.o.o., kot organizator aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet« (v nadaljevanju: aktivnost) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika varstva osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z namenom, vrsto osebnih podatkov, pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ter rokom hrambe osebnih podatkov, zbranih v okviru aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet« ter vašimi pravicami na tem področju.

 

2. upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru aktivnosti, je Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d. o. o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

 

3. vrste osebnih podatkov, nameni, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

V okviru aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet« sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov, ki so jih vnesli v obrazec na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike/, https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce/, https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-sole, in sicer:

 • kontaktni podatke prijavitelja: ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, ime in starost otroka ter davčna številka*
 • kontaktni podatki vrtca: ime in priimek vzgojiteljice/mentorice, ime skupine vrtca, ime vrtca, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, starost otrok, ki prijavljajo gledališče, fotografijo gledališča, ki so ga ustvarili otroci, ki vključuje tudi kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.
 • kontaktni podatke šole: podatke o razredu: ime in priimek učiteljice, ime šole, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, starost otrok, ki prijavljajo gledališče, fotografijo gledališča, ki so ga ustvarili otroci, ki vključuje tudi kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet.

*Samo za prejemnike nagrade, za potrebe podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, ki jo bo plačal Mercator. Izbrani kandidati so dolžni te podatke Mercatorju posredovati naknadno preko e-maila.  V primeru, da prejemnik nagrade pravočasno ne sporoči davčne številke upravljavcu,  se smatra, da se odpoveduje prejeti nagradi.

V aktivnosti se ne bodo obdelovale posebne vrste osebnih podatkov.

Z oddajo prijave na aktivnost preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični. Organizator ne odgovarja za točnost teh podatkov.

Osebni podatki se obdelujejo za namene izvedbe aktivnosti, in sicer za naslednje namene:

 • za prijavo na aktivnost,
 • za hrambo osebnih podatkov sodelujočih za čas izvajanja aktivnosti,
 • za objavo nagrajencev aktivnosti,
 • za posredovanje osebnih podatkov nagrajencev natečaja FURS,
 • za komunikacijo s sodelujočimi in nagrajenci.

 

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočih, ki bodo ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti preko spletnega obrazca odkljukali, da soglašajo s:

 • Splošnimi pogoji aktivnosti  »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet«, objavljenimi na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/splosna-pravila-in-pogoji/ in
 • Politiko varstva osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvari Lumpi gledališče in napiši kratko zgodbico Kako so Lumpiji rešili svet«.

 

Obdelava osebnih podatkov oseb mlajših od 15 let

Otrok, ki še ni dopolnil 15 let, lahko sodeluje v aktivnosti, če ga prijavi starš oziroma zakoniti zastopnik. Če kljub našemu razumnemu prizadevanju do obdelave osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, vseeno pride, bo Mercator takoj, ko se bo s tem seznanil, prenehal obdelovati njihove osebne podatke, če otroka k  nagradni igri ni prijavil starš ali zakoniti zastopnik.

V aktivnosti lahko sodelujejo samo otroci, ki so jih prijavili straši oziroma zakoniti zastopniki in podali soglasje za sodelovanje in za obdelavo osebnih podatkov otrok iz tretje točke te politike. V kolikor takšnega soglasja starš oziroma zakoniti zastopnik ne bo podal ali pa ga bo kasneje umaknil, se šteje, da odstopa od sodelovanja v aktivnosti, posledično pa se bodo vsi njegovi osebni podatki prenehali obdelovati in brisali v skladu s peto točko te politike.

 

4. dostop do osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • predstavnik Mercatorja, projektni vodja Majda Vodopivec in
 • predstavnika Mercatorja, obdelovalca podatkov Špela Lakner ter Nastja Oset.

 

5. rok hrambe osebnih podatkov

Podatki o izplačilih nagrad nagrajencev se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti.

Šteje se, da je natečaj zaključen, ko se podelijo nagrade vsem nagrajencem.

 

6. pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Mercator izpolni upravičene zahteve v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

PRAVICE SODELUJOČIH:

a)    Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b)    Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c)    Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d)    Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e)    Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f)     Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g)    Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

 

7. varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti družbe Mercator d.o.o. ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Družba izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

 

8. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov:

Poslovni sistem Mercator d.o.o.

Kontaktni center Mercator

Dunajska cesta 103

1000 Ljubljana

 

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: 

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

 

9. veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/politika-varovanja-osebnih-podatkov/ in začne veljati dne 12. 10. 2023

 

V Ljubljani, 12. 10. 2023                                         Poslovni sistem Mercator d.o.o.