Banner Lumpi 1140x400px prijava3

Splošni pogoji za sodelovanje v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvari svoje Lumpi gledališče« 

Organizator natečaja

Kreativno-domišljijski natečaj »Ustvari svoje Lumpi gledališče« (v nadaljnjem besedilu »natečaj«) organizira in izvaja Poslovni sistem Mercator d.o.o., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja organizator.

Namen natečaja

Z natečajem želimo spodbuditi otroke od 4. do 10. leta starosti, da ustvarijo svoje Lumpi gledališče. Namen, ki mu sledimo, je, da otroci ustvarijo svojo lastno zgodbo o tem, v kakšnem Lumpi svetu živijo njihovi Lumpi junaki.

Z natečajem iščemo preprosto izdelano gledališče, ki ga otroci sestavijo iz večje kartonske škatle in belih Lumpi embalaž.

Kartonska embalaža služi za postavitev prostora, lahko je tudi nakupovalna kartonska embalaža, ki jo najdete v vsaki Mercator trgovini. Znotraj nje otroci postavijo elemente, ki ustvarijo podobo Lumpi sveta, kje in kako živijo Lumpi junaki. Tematika, ki jo otrok želi prikazati, je poljubna. Lahko se predstavi, kakšna je Lalina hiška, s čim se vozi Ulf, s čim se najraje igra Moja Moja. Ali pa se oblikuje vesolje planetov, skratka vse je prepuščeno domišljiji otrok.

Pri ustvarjanju pa otroci uporabijo posebnebele embalaže izdelkov Argete, Pinga, Plazme in izbranih Medexovih prehranskih dopolnilz Lumpi junaki, ki so na voljo v Mercatorjevih trgovinah. Te imajo namenoma več prostora na embalaži, da se jih poriše, polepi, prebarva, sestavi. Na ta način dobimo preproste elemente, kot so na primer omara, mize, stoli, enostaven vlak ali raketo, s katerimi dopolnimo prostor na odru gledališča. Na tak način otrok ustvari svoje lastno lutkovno gledališče. Za igranje pa uporabi Lumpi junake, ki jih izreže iz kartona, ki ga brezplačno prejme na blagajnah vseh Mercatorjevih trgovin, razen franšiz.

Namen natečaja je tudi, da spodbujamo otroke, da ustvarjajo z embalažami, ki bi jih sicer takoj zavrgli, tako pa jih uporabijo v druge namene in si s tem ustvarijo svojo igračo.

Izmed vseh na natečaj prispelih izdelkov bo organizator izbral dvakrat po 10 del po kriteriju:

 • izvirnosti ideje, torej, da si otroci izmislijo svojo lastno zgodbico, kaj predstavlja njihovo gledališče,
 • prijavljenemu delu se priloži kratka razlaga, kakšen stavek ali več, ki pojasni ustvarjeno idejo gledališča,
 • 10 nagrajencev bo izbranih med prijavami posameznikov, 10 nagrajencev pa bo izbranih med sodelujočimi vrtci.

Dela bo izbrala strokovna 4-članska komisija najkasneje v roku 15 dni od dneva zaključka natečaja. Pritožba na izbor komisije ni možna. V komisiji bodo sodelovali predstavniki organizatorja ter v ta namen izbrani strokovni sodelavci.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega dela, v kolikor dela ne ustrezajo zastavljenim kriterijem ali drugače ne izpolnjujejo zahtev natečaja.

Pravica do sodelovanja

V natečaju lahko sodelujejo:

 • Otroci, stari od 4 do vključno 10 let, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in za katere vse zahtevane podatke izpolnijo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu »sodelujoči«), ki potrdijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvari svoje Lumpi gledališče«. (Oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike).
 • Vrtci, s sedežem v Republiki Sloveniji, kjer vse zahtevane podatke izpolni vzgojiteljica mentorica skupine otrok ali ravnateljica vrtca, ki prijavlja skupno delo (v nadaljnjem besedilu »sodelujoči vrtec«), ki potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvari svoje Lumpi gledališče«. (Oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce), pri čemer morajo biti prijavljena dela stvaritev otrok vrtca in se ti prijavljajo kot skupina, ne kot posameznik. Sodelujoči vrtec si prav tako zagotovi pisno soglasje zakonitih zastopnikov otrok, ki sodelujejo v nagradni igri, da se strinjajo s sodelovanjem v tej nagradni igri. Sodelujoči vrtec ima tudi pooblastilo s strani vseh zakonitih zastopnikov staršev otrok, ki bodo sodelovali v nagradni igri, za podpis avtorske pogodbe skladno z določili teh splošnih pogojev. Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

Trajanje natečaja

Natečaj bo potekal od 13. 10. 2022 od 12.00 ure do 10. 12. 2022 (natečaj smo 23. 11. 2022 podaljšali) do 23.59 ure. Od 13. 10. 2022 dalje bo potekalo zbiranje prijav na natečaj preko dveh ločenih spletnih obrazcev:

Obrazca bosta ločena za prijave posameznikov in prijave vrtcev kot skupin.

Prijavo na natečaj za posameznike lahko izvede sodelujoči, ki mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • ime in starost otroka, ki prijavlja gledališče,
 • fotografijo gledališča, ki ga je ustvaril otrok, ki vključuje tudi kratek opis, v stavku ali dveh, kaj gledališče predstavlja.

V kolikor prijavo na natečaj za vrtce izvede sodelujoči vrtec, mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • podatke o skupini vrtca: ime in priimek vzgojiteljice/mentorice, ime skupine vrtca, ime vrtca, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • starost otrok, ki prijavljajo gledališče,
 • fotografijo gledališča, ki so ga ustvarili otroci, ki vključuje tudi kratek opis, v stavku ali dveh, kaj gledališče predstavlja.

 Vsi nagrajenci bodo zaprošeni, da svoje izdelke v fizični obliki predajo organizatorju natečaja. O načinu predaje se bosta nagrajenec in organizator uskladila, ko nagrajenec potrdi sprejem nagrade.

Sodelujoči posamezniki in vrtci krijejo sami vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v natečaju (vključno s stroški za dostop do interneta in materialov, potrebnih za oblikovanje gledališča).

Sodelujoči posamezniki in vrtci s svojo prijavo jamčijo, da je gledališče delo otroka oziroma skupine otrok, fotografija pa originalni posnetek ustvarjenega gledališča, s katerim so se prijavil na natečaj, in da lahko prosto prenašajo materialne avtorske pravice na avtorskem delu oz. da z njimi ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem nastala.

Ob oddaji prijave se na spletni strani pojavi zapis: »Hvala. Vaša prijava je bila uspešno oddana.« Vsak sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec pa lahko iz istega e-mail naslova izvede prijavo za največ pet različnih avtorskih gledališč.

Prijave z osebnimi podatki se ob oddaji prijave avtomatično pošljejo na mail natecaj@mercator.si, ki je na Mercatorjevem strežniku.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletnih straneh https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike in https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce  v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvari svoje Lumpi gledališče«.

Fotografije Lumpi gledališč, na natečaju s strani komisije izbranih del, bodo objavljene tudi v posebni elektronski obliki na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj. Tam bodo objavljene tudi vse ostale prispele fotografije Lumpi gledališč.

Sodelujoči in sodelujoči vrtci dovoljujejo, da organizator za potrebe avtentičnosti izvedbe natečaja ter za promocijske namene v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih objavi naslednje podatke:

 • ime otroka in kraj bivanja oziroma ime skupine in vrtca,
 • avtorsko fotografijo gledališča, ki ga je prijavil na natečaj.

 Šteje se, da je natečaj zaključen, ko se izplačajo nagrade vsem nagrajencem. 

Nagradni sklad in izplačilo nagrad

V nagradnem skladu je predvidenih:

 • 10 nagrad po 100 EUR neto za sodelujoče posameznike,
 • 10 nagrad po 100 EUR neto za sodelujoče vrtce.

Sklenitev avtorske pogodbe

S sodelujočimi in s strani vseh zakonitih zastopnikov otrok, ki sodelujejo v nagradni igri, pooblaščenimi sodelujočimi vrtci, bo sklenjena avtorska pogodba s soglasjem za obdelavo fotografij otroka ali vrtčevske skupine, ki je ustvarila Lumpi gledališče, na podlagi katere bodo materialne avtorske pravice za nagrajeno gledališče prenesene na organizatorja, pri čemer se odrečejo odmeni za avtorski honorar. V kolikor sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec v roku 14 dni od poziva ne podpiše avtorske pogodbe, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti in lahko izbere drugega nagrajenca.

Plačilo akontacije dohodnine in nagrade

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci posamezniki po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju posredovati svojo davčno številko na elektronski naslov, s katerim so bili obveščeni o nagradi za izbrani lik. Poleg davčne številke morajo posredovati tudi številko TRR, na katero bo organizator nakazal znesek nagrade.

Organizator bo od nagrad za nagrajence posameznike obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Nagrajeni vrtec bo na podlagi sklenjene avtorske pogodbe organizatorju izstavil račun, ki se poravna v skladu z določili pogodbe.

V kolikor nagrajenec ali nagrajeni vrtec v roku 14 dni od prejetega poziva ne pošlje željenih podatkov, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajencev prost vseh obveznosti. V takem primeru lahko organizator izbere drugega nagrajenca.

Izključitev iz natečaja

Organizator lahko sodelujočega ali sodelujoči vrtec kadarkoli izključi iz sodelovanja v natečaju, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz II. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

Organizator lahko sodelujočega ali sodelujoči vrtec iz zgoraj navedenih razlogov izključi tudi med samim potekom natečaja, če se seznani z obstojem teh razlogov.

Prenos materialnih avtorskih pravic

S svojo prijavo za sodelovanje v natečaju sodelujoči, kot tudi sodelujoči vrtec, na podlagi pridobljenega pooblastila zakonitih zastopnikov otrok, soglaša, da v primeru izbora, prenaša brez odmene za nadomestilo honorarja otrokove materialne avtorske pravice oz pravice skupine otrok vrtca za prijavljeno Lumpi gledališče na organizatorja na podlagi sklenjene avtorske pogodbe tako, da organizator za njegovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja sodelujočega oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos.

Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih Lumpi gledališč, oziroma vrtci, na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice izključno, časovno in krajevno neomejeno, vključno z naslednjimi:

 • pravica reproduciranja v neomejenem obsegu (količini) oziroma v vseh znanih oblikah reproduciranja, še zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, reproduciranja v tridimenzionalni obliki, fotografiranja in v drugih oblikah, ki so v skladu z namenom te pogodbe, kar vključuje tudi pravico reproduciranja in hrambe v kateri koli elektronski obliki ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja;
 • pravica distribucije v najširšem smislu, kar vključuje pravico dajanja v promet (komercialno ali brezplačno) v vseh oblikah, ki so dovoljene s to pogodbo, na vse možne načine distribucije, kar vključuje tudi pravico do uvoza ali izvoza v tujino posameznih izvodov ali vseh nosilcev, na katerih je izvod;
 • pravica dajanja v komercialni ali brezplačni najem komur koli, ne glede na obliko, medij itd.;
 • pravica javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi tehničnimi sredstvi posreduje avtorska dela javnosti;
 • pravica javnega izvajanja po radijskih in televizijskih signalih, namenjenih javnosti, brezžično ali žično; kot radiodifuzijsko oddajano delo ga istočasno izvaja v javnosti v skladu z 31. členom Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah; pravico, da avtorska dela kot radiodifuzijsko oddajana avtorska dela izvaja v javnosti po zvočniku, zaslonu ali drugih podobnih napravah (radiodifuzijsko oddajanje, radiodifuzijsko ponovno oddajanje, sekundarno radiodifuzijsko oddajanje);
 • pravica dajanja na razpolago javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na razpolago javnosti po računalniškem omrežju (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejem in prikaz, med katere še zlasti sodijo računalniški video zasloni, monitorji; po svetovnem računalniškem spletu, ki uporablja protokol TCP/IP – drugače imenovanem Internet ali Svetovni splet) ali katerem koli drugem omrežju (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot so ‘pay-per-channel’, ‘pay-per-view’, ‘near video-on-demand’ in druge oblike distribucije ali nosilcev), ali pa z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami: WAP, UMTS, SMS, 3G in drugimi znanimi telekomunikacijskimi storitvami, skupaj s storitvami t. i. 'mobilne telefonije', po GSM-u, GPRS-u in drugo, s pomočjo katerih se lahko avtorsko delo izvaja v javnosti; fiksne telefonske storitve); t. i. multimedijske pravice, ki omogočajo istočasno uporabo avtorskega dela po več distribucijskih sistemih ali kakšnih drugih sistemih nove tehnologije, ki omogočajo izvajanje avtorskih del v javnosti;
 • pravica javnega prikazovanja s fonogrami ali/in videom v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega izvajanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega prenašanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica predelave izvirnega avtorskega dela v novo avtorsko delo, še posebej, vendar ne izključno na način, da se to delo vključi v drugo avtorsko ali neavtorsko delo, razen v primeru, ko bi bile s tako predelavo izvirnega avtorskega dela grobo kršene moralne pravice avtorjev ali izvajalcev. Na predelanih delih pridobi organizator povsem enake pravice, kot to velja za pravice na osnovnih avtorskih delih, ki so predmet teh splošnih določil s tem, da sodelujoči ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih Lumpi gledališč oziroma vrtci, na organizatorja prenašajo izključno, časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

Organizator ima pravico do uporabe avtorskih Lumpi gledališč, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Avtorska gledališča Lumpi so v izključni uporabi organizatorja, sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih gledališč Lumpi, pa se v imenu in za račun otroka odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašali na tretje osebe.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-posameznike in https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj/za-vrtce in začnejo veljati dne 13. 10. 2022.

Z oddajo prijave za sodelovanje v natečaju sodelujoči oziroma sodelujoči vrtec potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti sodelujoče na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi/bele-embalaze/natecaj.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo teh splošnih pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z natečajem, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 13. 10. 2022 (popravljeno 23.11.2022)

Poslovni sistem Mercator d.o.o.