Msoseska vprasaj arhitekta header banner2

Splošni pogoji za sodelovanje v aktivnosti Vprašaj arhitekta

1. Organizator

Aktivnost »Vprašaj arhitekta« (v nadaljnjem besedilu »aktivnost«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).
Aktivnost je za organizatorja pripravil in jo operativno vodi Herman & partnerji VP, d.o.o., davčna številka: SI 56490763, matična številka: 8932182000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »agencija«).
Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči kandidati, izvaja organizator.

2. Namen aktivnosti

Namen aktivnosti je izbor kandidatov in predstavitev njihovih prostorskih izzivov o prenovi doma za sodelovanje pri snemanju oddaje Vprašaj arhitekta (v nadaljevanju »oddaje«).
Iščemo 12 sodelujočih oziroma njihovih prostorskih izzivov, za katere bo arhitekt pripravil 3D izrise svojih rešitev.

3. Trajanje in potek aktivnosti

1.) Natečaj in izbor sodelujočih kandidatov: od 29. 2. 2022 do 17. 4. 2022 do 23.59 bo preko spletnega obrazca, objavljenega na www.mercator.si/projekti/vprasaj-arhitekta, potekalo zbiranje prijav za sodelovanje v aktivnosti.
Sodelujoči bo ob prijavi organizatorju posredoval:

 • svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail,
 • opis prostorskega izziva (prostor, ki ga želi prenoviti),
 • do največ 5 fotografij prostora, ki ga želi prenoviti, pri čemer je lahko največja dovoljena velikost posamezne fotografije 4 mega bajte. Skupna velikost naloženih fotografij ne sme presegati 20 mega bitov, sicer organizator zaradi tehničnih zahtev spletnega obrazca prijave ne bo prejel in sodelujoči ne bo mogel sodelovati.

Vsak izbrani kandidat krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v oddaji (vključno s stroški za dostop do interneta, fotografiranjem prostorskega izziva).

Sodelujoči s svojo prijavo jamči, da so fotografije njegovo delo, in da jih lahko prosto prenaša oz. da z njimi ne krši avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem nastala.
Prijave z osebnimi podatki se ob oddaji prijave avtomatično pošljejo na mail: vprasajarhitekta@mercator.si ki je na Mercatorjevem strežniku.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni strani www.mercator.si/projekti/vprasaj-arhitekta v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Vprašaj arhitekta«.

2.) Snemanje oddaj in izbor 12 finalistov: izmed vseh prijavljenih, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja, bo organizator skupaj z agencijo izbral 12 kandidatov (v nadaljevanju »izbrani kandidati«), s katerimi se bodo na njihovem domu posnele oddaje, ki bodo objavljene v sklopu Mercatorjeve M Soseske na območju Republike Slovenije.

Izbrani kandidati bodo o tem obveščeni preko elektronske pošte.

Prav tako bodo preko elektronske pošte obveščeni vsi ostali sodelujoči, ki ne bodo izbrani.

Agencija bo z izbranimi kandidati sklenila pogodbo o sodelovanju pri snemanju oddaj.

Glavno merilo za izbor bo izgled fotografij in narava stanovanjskega izziva.

4. Nagradni sklad in izplačilo nagrad

Vseh 12 sodelujočih bo prejelo 3D vizualizacijo prostora v neto vrednosti 600 EUR, ki bodo objavljene v oddaji Vprašaj arhitekta.

5. Plačilo akontacije dohodnine

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju ob prevzemu nagrade posredovati še davčno številko ter transakcijski račun. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

Organizator bo od nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo.
Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini neto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

6. Pravica do sodelovanja

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Vprašaj arhitekta«. Oba dokumenta sta objavljena na www.mercator.si/projekti/vprasaj-arhitekta.

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

Izbrani kandidati, ki bodo nastopili v oddajah soglašajo, da lahko organizator z njimi posname video oddajo na njihovem domu.

Hkrati organizatorju dovoljujejo, da za promocijske namene objavi v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih:

 • njihove osebne podatke (ime, priimek in mesto, iz katerega prihajajo),
 • njihov stanovanjski izziv ter avtorske slike stanovanjskega izziva,
 • foto in video vsebine, posnete med snemanjem oddaje na njihovem domu.

Izbrani kandidat lahko kadarkoli do zaključka snemanja oddaje na njegovem domu prekine sodelovanje na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov: info@mercator.si.

V tem primeru se kandidata izključi iz nadaljnjega sodelovanja v aktivnosti, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

V takem primeru organizator in agencija izmed vseh prijavljenih lahko izbereta novega kandidata za snemanje oddaj.

7. Izključitev iz aktivnosti

Organizator lahko izbranega kandidata izključi iz sodelovanja v aktivnosti, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 6. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

Organizator lahko izbranega kandidata iz zgoraj navedenih razlogov izključi tudi med samim snemanjem oddaj, če se seznani z obstojem teh razlogov.

8. Prenos materialnih avtorskih pravic

S svojo prijavo za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči soglaša, da v primeru izbora med 12 kandidatov prenaša materialne avtorske pravice za poslane fotografije in posnete oddaje na organizatorja tako, da organizator za njihovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja kandidata oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos oziroma je cena za prenos avtorskih pravic že vključena v znesek nagrade iz 4. točke teh splošnih pogojev.

12 sodelujočih v aktivnosti za poslane fotografije in posnete oddaje na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:

 • pravico reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki;
 • pravico distribuiranja v najširšem smislu, kar obsega pravico, da se da odplačno ali neodplačno v promet v vseh oblikah, ki so dovoljene po teh pogojih sodelovanja, v vseh možnih načinih distribuiranja, kar zajema tudi pravico do uvoza ali izvoza primerkov in vseh nosilcev, na katerih je primerek, v tujino;
 • pravico javnega prikazovanja, kar omogoča organizatorju, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorska dela;
 • pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola – z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kake druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-per channel, pay-per view, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. 'mobilne telefonije', preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve); t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnosti.

Prav tako 12 sodelujočih v aktivnosti za poslane fotografije in posnete oddaje na organizatorja prenaša tudi pravico do njihove obdelave. Na avtorskih delih, ki nastanejo s predelavo njihovih fotografij in posnetih oddaj, na organizatorja izključno prenašajo tudi vse posamične materialne avtorske pravice na vsakokrat spremenjenem avtorskem delu, in sicer v enakem obsegu, času trajanja, izključnosti in ostalih pogojih, kot to velja za avtorska dela, opredeljena v teh splošnih določilih.

12 izbranih sodelujočih na organizatorja prenaša časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.
Organizator ima pravico do uporabe poslanih fotografij in posnetih oddaj 12 sodelujočih, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Prenos vseh avtorskih pravic po teh splošnih pogojih s strani 12 sodelujočih v aktivnosti na tretje osebe je izključen, fotografije in posnete oddaje so v izključni uporabi organizatorja, sodelujoči pa se odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašali na tretje osebe.

Organizator bo spoštoval moralne avtorske pravice 12 sodelujočih v aktivnosti, skladno z zakonom.

9. Odgovornost organizatorja in agencije

Organizator in agencija ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi jo izbrani kandidati utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator in agencija ne odgovarjata za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani, v primeru, da niso nastale po njuni krivdi.

Organizator in agencija ne odgovarjata za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

10. Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke bo organizator obdeloval izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Vprašaj arhitekta«.

11. Druge določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mercator.si/projekti/vprasaj-arhitekta in začnejo veljati dne 29. 2. 2022.

Z oddajo prijave za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator je odgovoren za izvedbo snemanja.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora izbrane kandidate obvestiti preko e-maila takoj, ko je to mogoče.

V takšnem primeru organizator in agencija ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti udeležence na spletni strani www.mercator.si/projekti/vprasaj-arhitekta.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh splošnih pogojev je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 29. 2. 2021                                                                                   POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.