MSoseska Kviz Banner1140x400 4

Splošni pogoji za sodelovanje v aktivnosti »Sosed vedno ve«

I. ORGANIZATOR NATEČAJA

Aktivnost »Sosed vedno ve« (v nadaljnjem besedilu »aktivnost«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »organizator«).

Zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v natečaju organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja INNOVATIF, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka: 1963414000, s sedežem na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »obdelovalec podatkov«).

II. NAMEN AKTIVNOSTI

Namen aktivnosti je sodelovanje v spletnem kvizu, na katerega se prijavijo ljudje od 10.5.2021 naprej preko spletnega obrazca na www.mercator.si/projekti/sosedvednove. Možnost prijave bo do 20.5.2021. Kviz bo potekal preko spletne aplikacije Ahaslides, do katere bodo prijavitelji dostopali preko spletne strani https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve.

Prvi krog kviza bo potekal 22.5.2021 na Facebook strani Mercator. V prvem krogu bomo izbirali zmagovalce posameznih slovenskih regij.

Na dogodku bomo dobili 12 regijskih zmagovalcev, ki se bodo nato srečali na zaključnem obračunu 29.5.2021.

Zaključni dogodek bomo izvedli s pomočjo aplikacije Zoom, prenašali pa na www.msoseska.tv.

Vsak prijavljeni, ki želi sodelovati, na kviz prijavi sebe in še dva člana ekipe.

Kviz bo sestavljen iz 5 sklopov po 6 vprašanj iz različnih področij - od zgodovine, športa do kulture, nekatera pa bodo povezana tudi z znanjem o poznavanju Mercatorja.

III. TRAJANJE IN POTEK AKTIVNOSTI

Aktivnost bo potekala v dveh korakih:

Prvi krog aktivnosti: od 10. do vključno 20. maja 2021 do 23.59 ure bo s spletnim obrazcem, objavljenim na https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/obrazec/, potekalo zbiranje prijav za sodelovanje v aktivnosti.

Sodelujoči/sodelujoča bo ob prijavi organizatorju posredoval/a:

 • svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail, regijo iz katere prihaja
 • ime in priimek dveh sotekmovalcev, ki morata biti iz iste regije (druga dva člana ekipe)
 • ime ekipe, s katerim bodo sodelujoči sodelovali na kvizu (primer: Dolenjska dekleta)
 • opis trajnostne spremembe v lokalni skupnosti, iz katere prihajajo, ki jo želijo doseči v primeru, da osvojijo nagrado.

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični. Prijavitelj se z oddajo prijave zavezuje, da ima pisno soglasje (lahko po elektronski pošti) ostalih dveh tekmovalcev za sodelovanje v kvizu, čigar imena je navedel v prijavnici.Organizator ne odgovarja za točnost teh podatkov. V kolikor prijavitelj za ostala dva člana ekipe nima soglasja, lahko organizator tovrstno prijavo izloči iz tekmovanja.
Sodelujoči krijejo vse stroške, ki izhajajo iz njihove prijave za sodelovanje v aktivnosti (vključno s stroški za dostop do interneta).

Vsak prijavitelj lahko z istega e-mail naslova potrdi prijavo (tako, da klikne na link v potrditvenem mailu, ki ga prejme po izpolnitvi spletnega obrazca na e-mail, ki ga je navedel v obrazcu).

Najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prijavi za sodelovanje v aktivnosti bo prijavitelj prejel sporočilo na elektronski naslov, ki ga je posredoval v prijavnici na spletni strani, o uspešnem prejetju prijave.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/obrazec/ v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Sosed vedno ve«.

V prvem krogu aktivnosti ekipa tekmuje za naziv regijskega prvaka. Zmaga tista ekipa s posamezne regije, ki pravilno in najhitreje odgovori na največje število vprašanj. Skupno število regijskih zmagovalcev je dvanajst (12).

Vsaka ekipa, ki prejme naziv »regijski prvak«, ima možnost sodelovanja v naslednjem, drugem krogu aktivnosti, ki bo potekala 27.5.2021. Ekipe, ki zmagajo v posamezni regiji, se obvežejo, da bodo sodelovale v finalnem dogodku kviza 27.5.2021 in imajo dostop do računalnika z delujočo video kamero s katero bodo preko Zoom platforme sodelovale na dogodku.

Za sodelovanje v finalnem dogodku kviza, ki bo potekal 27.5.2021 na msoseska.tv, morajo zmagovalne regijske ekipe poslati pisno privolitev, s katero dovoljujejo snemanje finalnega dogodka.

Privolitveni obazec jim bo organizator aktivnosti poslal na e naslov, s katerim so se prijavili na kviz, ki ga morajo najkasneje do 21.5.2021 v elektronski obliki ali po pošti poslati na: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, s pripisom: marketing - Sosed vedno ve ali na elektronski naslov: info@mercator.si.

Vsaka sodelovalna ekipa privoli v snemanje in v primeru regijske in finalne zmage, v deljenje njihovih podatkov (ime in priimek) na Mercatorjevih družbenih omrežjih.

Drugi krog aktivnosti:

 • 27.5.2021 je finalni krog kviza. V zadnjem krogu aktivnosti sodelujejo »regijski prvaki«, skupno dvanajst (12) ekip (ena (1) iz posamezne regije).
 • Zmaga ekipa, ki pravilno in najhitreje odgovori na največje število vprašanj.

Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se zaključi zadnji krog aktivnosti.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Sosed vedno ve«. Oba dokumenta bosta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/obrazec/.

Z oddajo prijave s spletnim obrazcem se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

Sodelujoči lahko kadarkoli do 20. 5. 2021 prekinejo sodelovanje tako, da pošljejo zahtevek o preklicu na e-poštni naslov: info@mercator.si.

V tem primeru se sodelujoče izključi iz nadaljnjega sodelovanja v aktivnosti, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njihovih osebnih podatkov.

V. NAGRADNI SKLAD

1. Regijski zmagovalec: Regijski zmagovalec (ekipa, ki zmaga na nivoju regijskega tekmovanja) prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 500,00 EUR. Organizator ne prevzema odgovornosti, kako si bodo člani ekipe razdelili vrednost nagrade.

2. Veliki zmagovalec: Veliki zmagovalec (ekipa, ki zmaga v drugem krogu v tekmovanju med regijami) prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 1000,00 EUR in 3000,00 EUR, ki jih uporabi za trajnostno spremembo v okolici svoje regije, trajnostna sprememba je določena ob prijavi na kviz.

Organizator ne prevzema odgovornosti, kako si bodo člani ekipe razdelili vrednost nagrade 1000,00 EUR.

Glavno nagradno 3000,00 EUR bo organizator nakazal na TRR račun izbranega izvajalca trajnostne spremembe (npr. lokalno Gasilsko društvo, Rdeči križ ipd.).

VI. PLAČILO AKONTACIJE DOHODNINE

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju posredovati svojo davčno številko na elektronski naslov, s katerim so bili obveščeni o nagradi. Poleg davčne številke morajo posredovati tudi naslov, na katerega organizator pošlje darilno kartico in vrednost darilne kartice, ki so jo dogovorili z ostalimi člani ekipe.
V kolikor nagrajenec v roku 14 dni od prejetega poziva ne pošlje željenih podatkov, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti.
Organizator bo od nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

VI. IZKLJUČITEV SODELUJOČIH IZ AKTIVNOSTI

Organizator lahko izbrane kandidate izključi iz sodelovanja v aktivnosti:

 • v prvem krogu aktivnosti: na lastno željo kandidatov,
 • zaradi višje sile,
 • če ne zagotovijo lastnega računalnika, kamere in dostopa do interneta,
 • zaradi goljufije,
 • če prijavitelj ni pridobil pisnega soglasja (lahko po elektronski pošti) ostalih dveh članov ekipe za sodelovanje v aktivnosti,
 • če organizator do 21.5.2021 ni prejel pisnih privolitev zmagovalnih regijskih ekip za snemanje v finalni oddaji kviza.

Regijski zmagovalci se obvežejo, da bodo sodelovali tudi v drugem krogu aktivnosti, ki bo 29.5.2021.

VII. PRENOS MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

S svojo prijavo za sodelovanje v aktivnosti sodelujoča soglaša, da v primeru izbora prenaša materialne avtorske pravice ustvarjenih oddaj na organizatorja tako, da organizator za njihovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja izbranih kandidatov oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos, in sicer prenaša vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:

 • pravica reproduciranja v neomejenem obsegu (količini) oziroma v vseh znanih oblikah reproduciranja, še zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, reproduciranja v tridimenzionalni obliki, fotografiranja in v drugih oblikah, ki so v skladu z namenom te pogodbe, kar vključuje tudi pravico reproduciranja in hrambe v kateri koli elektronski obliki ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja;
 • pravica distribucije v najširšem smislu, kar vključuje pravico dajanja v promet (komercialno ali brezplačno) v vseh oblikah, ki so dovoljene s to pogodbo, na vse možne načine distribucije, kar vključuje tudi pravico do uvoza ali izvoza v tujino posameznih izvodov ali vseh nosilcev, na katerih je izvod;
 • pravica dajanja v komercialni ali brezplačni najem komur koli, ne glede na obliko, medij itd.;
 • pravica javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi tehničnimi sredstvi posreduje avtorska dela javnosti;
 • pravica javnega izvajanja po radijskih in televizijskih signalih, namenjenih javnosti, brezžično ali žično; kot radiodifuzijsko oddajano delo ga istočasno izvaja v javnosti v skladu z 31. členom Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah; pravico, da avtorska dela kot radiodifuzijsko oddajana avtorska dela izvaja v javnosti po zvočniku, zaslonu ali drugih podobnih napravah (radiodifuzijsko oddajanje, radiodifuzijsko ponovno oddajanje, sekundarno radiodifuzijsko oddajanje);
 • pravica dajanja na razpolago javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na razpolago javnosti po računalniškem omrežju (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejem in prikaz, med katere še zlasti sodijo računalniški video zasloni, monitorji; po svetovnem računalniškem spletu, ki uporablja protokol TCP/IP – drugače imenovanem Internet ali Svetovni splet) ali katerem koli drugem omrežju (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot so ‘pay-per-channel’, ‘pay-per-view’, ‘near video-on-demand’ in druge oblike distribucije ali nosilcev), ali pa z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami: WAP, UMTS, SMS, 3G in drugimi znanimi telekomunikacijskimi storitvami, skupaj s storitvami t. i. 'mobilne telefonije', po GSM-u, GPRS-u in drugo, s pomočjo katerih se lahko avtorsko delo izvaja v javnosti; fiksne telefonske storitve); t. i. multimedijske pravice, ki omogočajo istočasno uporabo avtorskega dela po več distribucijskih sistemih ali kakšnih drugih sistemih nove tehnologije, ki omogočajo izvajanje avtorskih del v javnosti;
 • pravica javnega prikazovanja s fonogrami ali/in videom v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega izvajanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega prenašanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica predelave izvirnega avtorskega dela v novo avtorsko delo, še posebej, vendar ne izključno na način, da se to delo vključi v drugo avtorsko ali neavtorsko delo, razen v primeru, ko bi bile s tako predelavo izvirnega avtorskega dela grobo kršene moralne pravice avtorjev ali izvajalcev. Na predelanih delih pridobi organizator povsem enake pravice, kot to velja za pravice na osnovnih avtorskih delih, ki so predmet teh splošnih določil s tem, da sodelujoči ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

Vsi sodelujoči na organizatorja prenašajo izključno, časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

VIII. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

Organizator in obdelovalec osebnih podatkov ne odgovarjata za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani, v primeru, da niso nastale po njihovi krivdi.

Organizator in obdelovalec osebnih podatkov ne odgovarjata za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

IX. DRUGE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/obrazec/ in začnejo veljati dne 10. 5. 2021. Z oddajo prijave za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.


Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora sodelujoče obvestiti z e-mailom takoj, ko je to mogoče. V takšnem primeru organizator in obdelovalec osebnih podatkov ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti sodelujoče na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh splošnih pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 10. 5. 2021                      POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.