banner 1140 x 411 4

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre - Pravljična vasica

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 27. 11. do 18. 12. 2021 v prodajalni Hipermarket Šiška, Cesta Ljubljanske brigade 33 Ljubljana, Hipermarket Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj in Hipermarket Maribor Tabor II, Ulica Eve Lovše 1, Maribor.

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

4. člen

V nagradni igri se sodeluje tako, da otrok pobarva pobarvanko, starš oziroma zakonit skrbnik pa na zadnji strani izpolni podatke in pobarvanko odda v božičkov poštni nabiralnik, ki se nahaja v avli Hipermarketa Šiška, Cesta Ljubljanske brigade 33, Ljubljana, Hipermarketa Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj in Hipermarketa Maribor Tabor II, Ulica Eve Lovše 1, Maribor. Sodelovati oziroma oddati pobarvanko v božičkov poštni nabiralnik je možen vsak dan v času odprtja trgovine od 27. 11. do 18. 12. 2021.


5. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo v času poteka nagradne igre od 27.11. do 18.12.2021 oddali izpolnjeno pobarvanko v božičkov poštni nabiralnik.

Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja nepravilno ali ne natančno izpolnjene podatke na drugi strani pobarvanke.

6. člen

Vsaka oseba je lahko v nagradni igri izžrebana le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na navedeni način.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Potek žrebanja in komisija nagradne igre

8. člen

Nagradno žrebanje bo izvedeno v ponedeljek, 20. 12. 2021 v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedeno z ročnim žrebanjem sodelujočih v nagradni igri.

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

9. člen

V nagradnem skladu nagradne igre je 9 nagrad - družinska vstopnica za ogled tisočerih lučk v Parku Mozirje.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

10. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s klicem oz. SMS sporočilom na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanjem elektronskega naslova, davčne številke, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in začetnice priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

11. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

12. člen

Organizator bo od nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

13. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

14. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

15. člen

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v nagradni igri Pravljična vasica.

Končna določba

16. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 27. 11. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih strani www.mercator.si, na info prodajalne Hipermarket Šiška, Hipermarket Kranj Primskovo in Hipermarket Maribor II ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.


Ljubljana, 24. 11. 2021

Poslovni sistem Mercator, d.d.