banner 1140 x 411 5

Politika varstva osebnih podatkov v nagradni igri Pravljična vasica

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

Uvodno določilo

 1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 2. Vrste osebnih podatkov, nameni in pravna podlage za obdelavo osebnih podatkov
 3. Posredovanje podatkov
 4. Rok hrambe osebnih podatkov
 5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 6. Varovanje osebnih podatkov
 7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
 8. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator, d. d., kot organizator nagradne igre »Pravljična vasica« spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika varstva osebnih podatkov v nagradni igri »Pravljična vasica« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z namenom, vrsto osebnih podatkov, pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ter rokom hrambe osebnih podatkov, zbranih v okviru nagradne igre »Pravljična vasica« ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru nagradne igre, je Poslovni sistem Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d. o. o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Vrste osebnih podatkov, nameni, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

V okviru nagradne igre »Pravljična vasica« (v nadaljevanju: aktivnost) sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov, in sicer:

 • Ime in priimek otroka
 • Starost otroka
 • Število družinskih članov
 • Ime in priimek starša ali skrbnika
 • Telefonska številka staršev ali skrbnikov

V aktivnosti se ne bodo obdelovale posebne vrste osebnih podatkov.

Osebni podatki se obdelujejo za namene izvedbe aktivnosti, in sicer za naslednje namene:

 • za prijavo na aktivnost,
 • za komunikacijo s sodelujočimi in nagrajenci,
 • za hrambo osebnih podatkov sodelujočih za čas izvajanja aktivnosti,
 • za objavo zmagovalcev aktivnosti.

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočih s tem, ko bodo izpolnjeno voščilnico, ki je hkrati kupon za sodelovanje v nagradni igri oddali v božičkov poštni nabiralnik.

Na voščilnici oziroma kuponu je obvestilo, ki kupca seznami, da s tem, ko izpolni podatke in voščilnico odda v božičkov poštni nabiralnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri »Maxi 50 let« ter soglaša z obdelavo osebnih podatkov v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov.

Splošni pogoji nagradne igre Pravljična vasica in ta Politika varstva osebnih podatkov v nagradni igra »Pravljična vasica« so objavljeni na www.mercator.si.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Osebne podatke prijavljenih bo po navodilih upravljavca obdeloval CDE, Nove tehnologije, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka: 1963414000, s sedežem na naslovu Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »obdelovalec podatkov«), kot pogodbeni obdelovalec podatkov, in sicer kot izvajalec storitve Kokos, ki se uporablja za izvajanje aktivnosti.

Podatki bodo shranjeni na strežnikih obdelovalca. Strežniki se nahajajo v Sloveniji, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • strokovni sodelavec Mercatorja
 • pri obdelovalcu pooblaščeni zaposleni

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki o nagrajencih se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer trideset dni po zaključku aktivnosti.

6. Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Mercator izpolni upravičene zahteve v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Pravice sodelujočih:

a) Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

7. Varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti družbe Mercator, d.d. ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Družba izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator, d.d., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

9. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani na www.mercator.si in začne veljati dne 27.11.2021.

V Ljubljani, 24.11.2021

Poslovni sistem Mercator, d.d.