najslopecivo mercator banner 1140x386

Splošni pogoji za sodelovanje v aktivnosti »Naj slovensko pecivo«

I. ORGANIZATOR

Aktivnost »Naj slovensko pecivo« (v nadaljnjem besedilu »aktivnost«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Aktivnost je za organizatorja pripravil in jo operativno vodi Herman & partnerji d.o.o., davčna številka: SI 38605066, matična številka: 8538123000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »agencija«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči kandidati izvaja INNOVATIF, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka: 1963414000, s sedežem na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »hranitelj podatkov«).

II. NAMEN AKTIVNOSTI

Namen aktivnosti je izbor kandidatov in njihovih avtorskih receptov za pecivo, piškote ali tortice (v nadaljevanju »pecivo«) za sodelovanje pri snemanju kuharskih oddaj z naslovom Naj slovensko pecivo (v nadaljevanju »oddaje«).

Iščemo avtorja recepta za najboljše slovensko pecivo. Mercator bo po zmagovalnem receptu izdelal pecivo in ga umestil v redni asortiman svojih živilskih trgovin po vsej Sloveniji.

III. TRAJANJE IN POTEK AKTIVNOSTI

Aktivnost bo potekala v treh korakih:

1.) Natečaj in izbor sodelujočih kandidatov: od 18. 2. 2021 do 18. 3. 2021 do 23.59 bo preko spletnega obrazca, objavljenega na www.mercator.si/naj-slovensko-pecivo, potekalo zbiranje prijav za sodelovanje v aktivnosti.

Sodelujoči bo ob prijavi organizatorju posredoval:
• svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail,
• ime peciva
• avtorsko sliko peciva,
• avtorski recept peciva (opis priprave).

Vsak izbrani kandidat krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v oddaji (vključno s stroški za dostop do interneta, sestavine za pripravo receptov).

Sodelujoči s svojo prijavo jamči, da sta recept in fotografija peciva njegovo avtorsko delo, in da jih lahko prosto prenaša oz. da z njima ne krši avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem nastala.

Vsak sodelujoči lahko iz istega e-mail naslova potrdi prijavo (tako, da klikne na link v potrditvenem mailu, ki ga prejme po izpolnitvi spletnega obrazca na e-mail, ki ga je navedel v obrazcu) za največ pet različnih avtorskih receptov. Upošteva se prvih pet potrjenih prijav.

Najkasneje v štiriindvajsetih urah po prijavi na natečaj bo sodelujoči prejel avtomatizirano obvestilo o uspešnem prejetju prijave.

Osebne podatke sodelujočih bo kot pogodbeni obdelovalec za organizatorja do izbrisa hranil hranitelj podatkov na svojih serverjih. Agencija pa bo kot pogodbeni obdelovalec za organizatorja obdelovala podatke.

Organizator ima s hraniteljem podatkov in agencijo sklenjeno tako »krovno pogodbo«, kot tudi pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni strani www.mercator.si/projekti/naj-slovensko-pecivo v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj slovensko pecivo«.

2.) Snemanje oddaj in izbor 3 finalistov: izmed vseh prijavljenih, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja, bo organizator skupaj z agencijo izbral osem kandidatov (v nadaljevanju »izbrani kandidati«), s katerimi se bodo na njihovem domu posnele oddaje, ki bodo objavljene v sklopu Mercatorjeve M soseske na območju Republike Slovenije.

Izbrani kandidati bodo o tem obveščeni preko elektronske pošte.

Prav tako bodo preko elektronske pošte obveščeni vsi ostali sodelujoči, ki ne bodo izbrani.

Agencija bo z izbranimi kandidati sklenila pogodbo o sodelovanju pri snemanju oddaj.

Glavno merilo za izbor bo kreativnost, izgled, sestava in okus prijavljenega recepta, možnost lansiranja peciva iz recepta za prodajo.

Njihovi recepti bodo objavljeni tudi v posebni elektronski knjižici receptov in na digitalnih kanalih organizatorja.

Izmed osmih izbranih kandidatov, bo v deveti oddaji, ki bo potekala v živo na Mercatorjevem Youtube kanalu https://www.youtube.com/user/mercatorslo, strokovna žirija, sestavljena iz enega zaposlenega pri organizatorju in dveh strokovnjakov s področja kulinarike, izbrala tri finaliste.

3.) Lansiranje peciva treh finalistov na prodajne police Mercatorja in izbor naj slovenskega peciva: Po avtorskih receptih treh finalistov bo organizatorjeva odvisna družba Mercator IP, d.o.o., PE SLAŠČIČARSKA DELAVNICA KRANJSKI KOLAČEK na svoje stroške izdelala ter zapakirala enake količine treh izbranih peciv in jih za en mesec dala v prodajo v živilske prodajalne Mercator po celi Sloveniji.

Kupci bodo s svojimi nakupi odločili, katero izmed teh treh peciv bo prejelo naziv naj slovensko pecivo in se umestilo v redni asortiman živilskih trgovin Mercator.

Zmagovalno bo tisto pecivo, ki se bo v roku enega meseca prodalo številčno v največjih količinah.

Trije finalisti bodo glede na količino prodaje njihovega peciva prejeli tudi denarne nagrade.

Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se izplačajo nagrade vsem trem finalistom.

IV. NAGRADNI SKLAD IN IZPLAČILO NAGRAD

Prvo nagrado v vrednosti 2.000,00 EUR bo prejel finalist, katerega pecivo se bo v eno-mesečnem obdobju najbolje prodajalo v živilskih trgovinah Mercator.

Ostala dva finalista bosta prejela vsak po 1.000,00 EUR.

V. PLAČILO AKONTACIJE DOHODNINE

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju ob prevzemu nagrade posredovati še davčno številko ter transakcijski račun. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

Organizator bo od nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo.

Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

VI. PRAVICA DO SODELOVANJA

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj slovensko pecivo«.
(link). Oba dokumenta bosta objavljena na www.mercator.si/projekti/naj-slovensko-pecivo.

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

Izbrani kandidati, ki bodo nastopili v oddajah soglašajo, da lahko organizator z njimi posname video oddajo na njihovem domu.

Hkrati organizatorju dovoljujejo, da za promocijske namene objavi v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih:
• njihove osebne podatke (ime, priimek in mesto, iz katerega prihajajo),
• njihov avtorski recept za pecivo ter avtorsko sliko peciva,
• foto in video vsebine, posnete med snemanjem oddaje na njihovem domu.

Izbrani kandidat lahko kadarkoli do zaključka snemanja oddaje na njegovem domu prekine sodelovanje na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov: info@mercator.si.

V tem primeru se kandidata izključi iz nadaljnjega sodelovanja v aktivnosti, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

V takem primeru organizator in agencija izmed vseh prijavljenih lahko izbereta novega kandidata za snemanje oddaj.

VII. IZKLJUČITEV IZ AKTIVNOSTI

Organizator lahko izbranega kandidata izključi iz sodelovanja v aktivnosti, če:
• ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz VI. točke teh splošnih pogojev,
• ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

Organizator lahko izbranega kandidata iz zgoraj navedenih razlogov izključi tudi med samim snemanjem oddaj, če se seznani z obstojem teh razlogov.

VIII. PRENOS MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

S svojo prijavo za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči soglaša, da v primeru izbora med tri finaliste aktivnosti, prenaša materialne avtorske pravice za prijavljeni avtorski recept na organizatorja tako, da organizator za njegovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja kandidata oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos oziroma je cena za prenos avtorskih pravic že vključena v znesek nagrade iz IV. točke teh splošnih pogojev.

Trije finalisti aktivnosti za prijavljeni avtorski recept na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:

 • pravico reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki;
 • pravico distribuiranja v najširšem smislu, kar obsega pravico, da se da odplačno ali neodplačno v promet v vseh oblikah, ki so dovoljene po teh pogojih sodelovanja, v vseh možnih načinih distribuiranja, kar zajema tudi pravico do uvoza ali izvoza primerkov in vseh nosilcev, na katerih je primerek, v tujino;
 • pravico javnega prikazovanja, kar omogoča organizatorju, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorska dela;
 • pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola – z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kake druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-per channel, pay-per view, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. 'mobilne telefonije', preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve); t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnosti.

Prav tako trije finalisti aktivnosti za prijavljeni avtorski recept na organizatorja prenašajo tudi pravico do predelave recepta. Na avtorskih delih, ki nastanejo s predelavo njihovega avtorskega recepta, na organizatorja izključno prenašajo tudi vse posamične materialne avtorske pravice na vsakokrat spremenjenem avtorskem delu, in sicer v enakem obsegu, času trajanja, izključnosti in ostalih pogojih, kot to velja za avtorska dela, opredeljena v teh splošnih določilih.

Trije finalisti na organizatorja prenašajo časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

Organizator ima pravico do uporabe avtorskih receptov treh finalistov, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Prenos vseh avtorskih pravic po teh splošnih pogojih s strani treh finalistov aktivnosti na tretje osebe je izključen, avtorski recepti treh finalistov so v izključni uporabi organizatorja, trije finalisti pa se odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašali na tretje osebe.

Organizator bo spoštoval moralne avtorske pravice treh finalistov aktivnosti, skladno z zakonom.

IX. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA, AGENCIJE IN HRANITELJA PODATKOV

Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi jo izbrani kandidati utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani, v primeru, da niso nastale po njihovi krivdi.

Organizator, agencija in hranitelj podatkov ne odgovarjajo za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

X. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je organizator, zanj pa bo kot obdelovalec osebne podatke uporabnikov na svojih serverjih zbiral in hranil hranitelj podatkov in jih kot obdelovalec obdelovala agencija, in sicer:

 • za snemanje skupaj s potrebno komunikacijo: mobilna telefonska številka, e-naslov (obveščanje izbranih kandidatov, objave izbranih kandidatov, ipd.);
 • za objavo v javnih medijih in družbenih omrežjih: ime, priimek, kraj bivanja, fotografija.

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kandidatom so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano na www.mercator.si/naj-slovensko-pecivo
v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj slovensko pecivo« (link).

V okviru aktivnosti sodelujoči dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je vnesel v obrazec na spletni strani www.mercator.si/naj-slovensko-pecivo, in sicer:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • telefonska številka,
 • e-mail.

Trije finalisti, ki bodo prejeli tudi finančne nagrade, pa za potrebe izplačila nagrade in plačila akontacije dohodnine, ki jo bo za finaliste plačal Mercator, dovoljujejo tudi obdelavo naslednjih podatkov, ki jih bodo Mercatorju posredovali naknadno preko e-maila:

 • številka transakcijskega računa,
 • davčna številka.

Med izvajanjem aktivnosti bodo nastajali in se obdelovali tudi naslednji osebni podatki:

 • komunikacija po e-pošti,
 • foto in video vsebine, ki bodo nastajale med snemanjem oddaj Naj slovensko pecivo,
 • foto in video vsebine, ki bodo nastajale med deveto oddajo Naj slovensko pecivo, ki bo potekala v živo na Mercatorjevem Youtube kanalu, kjer bodo razglašeni trije finalisti,
 • foto in video vsebine, ki bodo nastajale med lansiranjem treh finalnih peciv na police Mercatorja,
 • foto in video vsebine, ki bodo nastajale med lansiranjem zmagovalnega peciva na police Mercatorja.

Podatki o izplačilih nagrad treh finalistom se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se izplačajo nagrade vsem trem finalistom.

XI. DRUGE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mercator.si/naj-slovensko-pecivo in začnejo veljati dne 18. 2. 2021.

Z oddajo prijave za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator je odgovoren za izvedbo snemanja.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora izbrane kandidate obvestiti preko e-maila takoj, ko je to mogoče.

V takšnem primeru organizator in agencija ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti udeležence na spletni strani www.mercator.si/projekti/naj-slovensko-pecivo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh splošnih pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 18. 2. 2021 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.