banner NAJ 1140x400px3

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre Naj prodajalec 2023

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Izbira najboljšega prodajalca« (v nadaljevanju »nagradna igra«), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja organizator.

Nagradna igra bo potekala od 6. 3. 2023 do vključno 28. 4. 2023.

Sodelovanje v nagradni igri

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki pravilno izpolnijo in podpišejo glasovnico za izbiro najboljšega prodajalca. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

3. člen

V nagradni igri se sodeluje tako, da se glasuje za najboljšega prodajalca na podlagi papirne glasovnice, ki se jo odda v glasovalno skrinjico oziroma na podlagi elektronske glasovnice, ki je dostopna na https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec. Papirne glasovnice in glasovalne skrinjice so na voljo na lokacijah, navedenih v naslednjem odstavku, in sicer v času trajanja nagradne igre od 6. 3. 2023 do vključno 28. 4. 2023.

Papirne glasovnice za natečaj Naj prodajalec so v času trajanja nagradne igre na voljo v maloprodajnih enotah Market programa (razen v franšiznih enotah), M Tehnike in Veleprodaje (prodajalne Cash&Carry), in sicer na prodajnem mestu oziroma na oddelkih informacij ter v Mercatorjevih letakih.

Na papirni ali elektronski glasovnici kupec vpiše: svoje ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj bivanja, ime in priimek po njegovem mnenju najboljše/ga prodajalke/ca, zaposlene/ga v Mercatorjevi živilski prodajalni (razen v franšiznih prodajalnah), v prodajalni M Tehnike ali Veleprodaje (velja samo za prodajalne Cash&Carry) ter naziv konkretne prodajalne. Kupec izpolnjeno glasovnico podpiše in odda na prodajnem mestu v glasovalno skrinjico.

Posamezni kupec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat.

Šteje se, da je kupec z izpolnjeno in oddano glasovnico sprejel splošne pogoje sodelovanja v tej nagradni igri.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepopolne, neustrezne ali nečitljive glasovnice ter morebitne druge napake pri sodelovanju v nagradni igri.

Nagrade

4. člen

Organizator bo najkasneje do 12. 5. 2023 izmed udeležencev nagradne igre izžrebal 50 nagrajencev, ki bodo prejeli:

  • 1 (ena) nagrada: darilna kartica Mercator v vrednosti 40,00 €,
  • 1 (ena) nagrada: darilna kartica Mercator v vrednosti 30,00 €,
  • 48 (oseminštirideset) nagrad: darilna kartica Mercator v vrednosti 10,00 €.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Komisija in potek žrebanja

5. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti navedbe glede datuma, ure in kraja žrebanja, članih komisije, nagrajencih ter uro zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje poteka na sedežu organizatorja in ni javno. V žreb se uvrstijo samo v celoti izpolnjene glasovnice. Žrebanje se izvede izmed vseh prejetih glasovnic, bodisi v fizični ali elektronski obliki. Izid žrebanja je naključen. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

6. člen

Imena, priimki in kraji bivanja izžrebanih nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi in nagrado prejel po pošti v roku 5 (petih) delovnih dni po datumu žrebanja.

Varstvo osebnih podatkov

7. člen

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni in jih bo varoval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj prodajalec 2023«.

8. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 6. 3. 2023. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pogoje in pravila te nagradne igre in jih javno objaviti na prej navedeni spletni strani.


Ljubljana, 6. 3. 2023 Poslovni sistem Mercator, d.o.o.