banner NAJ 1140x400px2

Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj prodajalec 2023«

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.o.o.
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Naj prodajalec 2023«

1. Uvodno določilo
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
3. Vrste osebnih podatkov, nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
4. Posredovanje podatkov
5. Rok hrambe osebnih podatkov
6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
8. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator, d.o.o., kot organizator aktivnosti »Naj prodajalec 2023« (v nadaljevanju »aktivnost«) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov v aktivnosti »Naj prodajalec 2023« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in pravno podlago obdelav osebnih podatkov zbranih v okviru aktivnosti ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru aktivnosti, je Poslovni sistem Mercator, d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Vrste osebnih podatkov, nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namene izvedbe aktivnosti, in sicer za naslednje namene:

 • prijavo na natečaj za »Naj prodajalec 2023« in izbor nagrajencev, objavo nagrajencev na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec,
 • hrambo kontaktnih podatkov za komunikacijo med Mercatorjem in izžrebanimi za pošiljanje obvestil o žrebu in pošiljanje nagrad.

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočih, ki z oddajo elektronske ali papirne glasovnice potrjujejo, da se strinjajo s:

V okviru aktivnosti sodelujoči dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je vnesel v papirno glasovnico oziroma v obrazec na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec, in sicer:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • pošta in kraj bivanja,
 • ime in priimek najboljše/ga prodajalke/ca.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Osebne podatke prijavljenih iz 3. točke bo zbiral in hranil upravljavec. 

Način obdelave osebnih podatkov:

 • Pridobivanje podatkov: Osebni podatki bodo pridobljeni s prijavo sodelujočega preko spletnega obrazca avtomatično poslani na e-mail naslov organizatorja: srecanja@mercator.si.
 • Vnos podatkov v zbirko, shranjevanje podatkov in vodenje zbirke: upravljavec ima pooblastilo za vnos pridobljenih osebnih podatkov v svojo lastno evidenco, izključno za omejeno obdobje za izvedbe aktivnosti.
 • Uporaba podatkov: upravljavec lahko uporablja pridobljene podatke zgolj za namene izvedbe aktivnosti. 
 • Posredovanje podatkov tretjim osebam: upravljavec ne sme posredovati pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. 
 • Vračilo, izbris ali uničenje podatkov: po končani izvedbi aktivnosti mora upravljavec vse zbrane podatke za namene izvedbe aktivnosti v roku 30 dni uničiti.

Osebni podatki se nahajajo na strežnikih upravljavca v Sloveniji, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • predstavniki Mercatorja: 4 predstavniki kadrovske službe, ki vodijo projekt in 4 predstavniki IT podpore,

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki o izplačilih nagrad se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se izplačajo nagrade vsem nagrajencem.

6. Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-naslov srecanja@mercator.si ali prek navadne pošte na naslov Poslovni sistem Mercator, d.o.o., Služba za kadrovsko administracijo, razvoj in selekcijo, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Upravičeno zahtevo Mercator izpolni v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.
Pravice sodelujočih:

a) Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo podatkov, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrnete tudi na pristojno sodišče.

7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov srecanja@mercator.si ali po pošti na naslov Poslovni sistem Mercator, d. o. o., Služba za kadrovsko administracijo, razvoj in selekcijo, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

8. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/naj-prodajalec in začne veljati dne 6. 3. 2023.

 

V Ljubljani, 6. 3. 2023
Poslovni sistem Mercator, d.o.o.