banner 1140x400 za natecaj2

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem«

1. Organizator

Nagradna aktivnost »Natečaj z Arnejem Hodaličem« (v nadaljnjem besedilu »aktivnost« ali »natečaj«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja organizator.

2. Namen aktivnosti

Namen aktivnosti je izbor nagrajencev za tečaj fotografiranja z vrhunskim fotografom, popotnikom in novinarjem Arnejem Hodaličem in predstavitev njegovega dela. Kratek opis njegovega dela najdete tudi na spletni strani natečaja.

3. Trajanje, pravica do sodelovanja in potek aktivnosti

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem«. Oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj.

Udeležba v natečaju: od 19. 5. 2022 do 27. 7. 2022 do 23.59 ure bo preko spletnega obrazca, objavljenega na https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj potekalo zbiranje prijav za sodelovanje v natečaju.

Potek sodelovanja:

 • Sodelujoči najprej poišče in skenira QR kodo na prodajnem mestu ali direktno obišče spletno stran natečaja https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj
 • Izpolni svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail in neobvezno telefonsko številko
 • Naloži svojo najljubšo avtorsko fotografijo narave
 • Komisija po zaključku natečaja izbere 3 najboljše avtorske fotografije.

Vsak sodelujoči krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v aktivnosti (vključno s stroški za dostop do interneta).

Prijave z osebnimi podatki se ob oddaji prijave avtomatično pošljejo na mail: minipustolovscine@mercator.si, ki je na Mercatorjevem strežniku.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem«.

Izbor nagrajencev: izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnjevali pogoje sodelovanja, bo organizator izbral 3 najboljše avtorske fotografije.

Nagrajenci bodo o tem obveščeni preko elektronske pošte in najkasneje od 3. 8. 2022 dalje objavljeni na spletni strani www.mercator.si.

Nagrajenec se lahko odpove nagradi tako, da na mail minipustolovscine@mercator.si pošlje obvestilo, da se odpoveduje nagradi. V takem primeru lahko organizator izbere drugega nagrajenca.

4. Nagradni sklad

Vsi trije nagrajenci bodo prejeli fotografski tečaj z Arnejem Hodaličem. Neto vrednost enega natečaja znaša 250,00 EUR.

5. Plačilo akontacije dohodnine

Glede na dejstvo, da vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju ob prevzemu nagrade posredovati še davčno številko ter transakcijski račun. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade.

Organizator bo od nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo.
Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini neto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

6. Sodelovanje v aktivnosti

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

Hkrati organizatorju dovoljujejo, da za promocijske namene v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih objavi:

 • njihove osebne podatke (ime, priimek in kraj prebivališča),
 • njihovo avtorsko fotografijo.

Sodelujoči lahko kadarkoli sodelovanje v natečaju prekine s tem, da na mail minipustolovscine@mercator.si pošlje obvestilo o prekinitvi.

V tem primeru se sodelujočega izključi iz nadaljnjega sodelovanja v aktivnosti, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Izključitev iz aktivnosti

Organizator lahko sodelujočega izključi iz sodelovanja v aktivnosti, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 3. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

V kolikor se ugotovi, da fotografija ni avtorska, se sodelujočega izključi iz žrebanja za nagrado.

8. Prenos materialnih avtorskih pravic

Nagrajenci natečaja soglašajo, da prenašajo materialne avtorske pravice za poslane fotografije na organizatorja tako, da organizator za njihovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja nagrajenca oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos oziroma je cena za prenos avtorskih pravic že vključena v vrednost nagrade iz 4. točke teh splošnih pogojev.

Nagrajenci natečaja za poslane fotografije na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:

 • pravico reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki;
 • pravico distribuiranja v najširšem smislu, kar obsega pravico, da se da odplačno ali neodplačno v promet v vseh oblikah, ki so dovoljene po teh pogojih sodelovanja, v vseh možnih načinih distribuiranja, kar zajema tudi pravico do uvoza ali izvoza primerkov in vseh nosilcev, na katerih je primerek, v tujino;
 • pravico javnega prikazovanja, kar omogoča organizatorju, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorska dela;
 • pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejemanje in prikazovanje, med katere štejejo zlasti računalniški video ekrani, monitorji, in sicer preko svetovne računalniške mreže, ki se uporablja preko TCP/IP protokola – z drugim imenom Internet oz. svetovni splet) ali kakšne druge mreže (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot npr.: pay-per channel, pay-per view, near video-on-demand in druge oblike distribucije ali nosilcev) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami WAP, UMTS, SMS, 3G ter druge znane telekomunikacijske storitve, vključno s storitvami t.i. 'mobilne telefonije', preko GSM, GPRS idr., s katerimi se avtorsko delo lahko priobči javnosti; fiksne telefonske storitve); t.i. multimedijske pravice, ki omogočajo hkratno uporabo avtorskega dela preko več distribucijskih sistemov ali kakšnih drugih sistemov nove tehnologije, ki omogočajo priobčitev avtorskih del javnosti.

Prav tako nagrajenci natečaja za poslane fotografije na organizatorja prenašajo tudi pravico do njihove predelave. Na avtorskih delih, ki nastanejo s predelavo njihovih fotografij, na organizatorja izključno prenašajo tudi vse posamične materialne avtorske pravice na vsakokrat spremenjenem avtorskem delu, in sicer v enakem obsegu, času trajanja, izključnosti in ostalih pogojih, kot to velja za avtorska dela, opredeljena v teh splošnih določilih.

Nagrajenec na organizatorja prenaša časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

Organizator ima pravico do uporabe poslanih fotografij nagrajencev, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Prenos vseh avtorskih pravic po teh splošnih pogojih s strani nagrajencev na tretje osebe je izključen, fotografije so v izključni uporabi organizatorja, nagrajenec pa se odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašal na tretje osebe.

Organizator bo spoštoval moralne avtorske pravice nagrajencev, skladno z zakonom.

9. Odgovornost organizatorja

Organizator ne odgovarja:

 • za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči ali nagrajenci utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem v aktivnosti;
 • za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani;
 • za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

10. Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke bo organizator obdeloval izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov v aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem«, ki je objavljena na https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj.

11. Druge določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj in začnejo veljati dne 19. 5. 2022.

Z oddajo prijave za sodelovanje v aktivnosti sodelujoči potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator je odgovoren za izvedbo snemanja.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča ter po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj.

V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh splošnih pogojev je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi/nagrajenci ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 19. 5. 2022 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.