banner 1140x400 za natecaj3

Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem«

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

 1. Uvodno določilo
 2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 3. Vrste osebnih podatkov, nameni in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 4. Dovoljena obdelava (način obdelave) in posredovanje podatkov
 5. Rok hrambe osebnih podatkov
 6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 7. Varovanje osebnih podatkov
 8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
 9. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator, d.d., kot organizator aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem« (v nadaljevanju »aktivnost«) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov v aktivnosti »Natečaj z Arnejem Hodaličem« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, načinom obdelave, pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov, roki hrambe osebnih podatkov, zbranih v okviru aktivnosti, posredovanjem osebnih podatkov ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru aktivnosti, je Poslovni sistem Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).
V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Vrste osebnih podatkov nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

S sprejemom pogojev sodelovanja v aktivnosti in vnosom osebnih podatkov v spletni obrazec na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za izvajanje aktivnosti, pri čemer bo upravljavec obdeloval naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • telefonska številka,
 • e-mail,
 • avtorske fotografije narave sodelujočih,
 • prometni podatki pri komunikaciji po e-pošti v času aktivnosti,
 • davčna številka*.

*Zgolj 3 izbrani kandidati, ki bodo prejeli nagrade (Natečaj z Arnejem Hodaličem), in ki so dolžni Mercatorju za potrebe podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine posredovati davčno številko in številko TRR.

V aktivnosti se ne bodo obdelovale posebne vrste osebnih podatkov.

Z oddajo prijave na aktivnost preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični. Organizator ne odgovarja za točnost teh podatkov.

Sodelujoči soglaša, da se zgornji osebni podatki obdelujejo za namene izvedbe aktivnosti, in sicer za naslednje namene:

 • za prijavo in sodelovanje v aktivnosti skladno s Splošnimi pogoji sodelovanja v aktivnosti,
 • za hrambo osebnih podatkov sodelujočih za čas izvajanja aktivnosti,
 • za objavo nagrajencev,
 • za promocijo aktivnosti v javnih medijih in na družbenih omrežjih,
 • za komunikacijo s sodelujočimi in nagrajenci,
 • za posredovanje osebnih podatkov nagrajencev na FURS (za plačilo akontacije dohodnine).

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov alineja b prvega odstavka 6 točke Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer na podlagi privolitve sodelujočega, ki jo poda preko spletnega obrazca s tem, ko odkljuka, da soglaša s:

4. Dovoljena obdelava (način obdelave) in posredovanje podatkov

Osebne podatke sodelujočih iz 3. točke bo zbiral in hranil upravljavec.
Način obdelave osebnih podatkov:

 • pridobivanje podatkov: Osebni podatki bodo pridobljeni s prijavo sodelujočega preko spletnega obrazca in avtomatično poslani na e-mail naslov organizatorja: minipustolovscine@mercator.si ter s posredovanjem TRR in davčne številke preko elektronskega naslova sodelujočega.
 • vnos podatkov v zbirko, shranjevanje podatkov in vodenje zbirke: upravljavec ima pooblastilo za vnos pridobljenih osebnih podatkov v svojo lastno evidenco, izključno za omejeno obdobje za izvedbe aktivnosti.
 • uporaba podatkov: upravljavec lahko uporablja pridobljene podatke zgolj za namene izvedbe aktivnosti.
 • posredovanje podatkov tretjim osebam: upravljavec pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval dalje.
 • vračilo, izbris ali uničenje podatkov: v roku 30 dni po končani izvedbi aktivnosti mora upravljavec vse zbrane podatke za namene izvedbe aktivnosti (razen podatkov o nagrajencih in podelitvi nagrad) uničiti.

Osebni podatki se nahajajo na strežnikih upravljavca, ki se nahajajo v Sloveniji, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • predstavniki Mercatorja: 3 predstavniki marketinga, ki vodijo aktivnost, in 1 predstavnik IT podpore.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki o podelitvi nagrad 3 nagrajencev se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko se podelijo nagrade vsem 3 nagrajencem.

6. Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Mercator izpolni upravičene zahteve v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Pravice sodelujočih:
a) Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekličete privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roke hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

7. Varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti družbe Mercator ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Mercator izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator, d.d., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo, in sicer na naslov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana


Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

9. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mini-pustolovscine/natecaj in začne veljati dne 19. 5. 2022.

 

V Ljubljani, 19. 5. 2022. POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.