Mercator MaliSef LahkoGlasujete Banner 1140x400px6

Pravila in pogoji sodelovanja v aktivnosti Mali šef

Uvodne določbe

1. člen

S temi pravili so urejeni pogoji sodelovanja ter izvedba aktivnosti »Mali šef« (v nadaljevanju »aktivnost«), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o. Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

Z aktivnostjo se želi organizator od 6. 3. 2023 do 8. 5. 2023 približati kupcem in skupaj z njimi razdeliti sklad za donacijo za osnovne šole, ki bodo sodelovale v televizijski oddaji Mali šef Slovenije, ki bo predvajana na POP TV ter kupcem dati vlogo pri odločanju o donacijski podpori osnovnim šolam. Tokrat poteka že 5. sezona oddaj Mali šef Slovenije.

O tem, katero vrednost donacije bo prejela posamezna sodelujoča osnovna šola, bo odločala žirija v oddaji Mali šef Slovenije in glasovi kupcev na način, kot je opisan v nadaljevanju.

Kraj in čas trajanja aktivnosti

2. člen

Aktivnost poteka v vseh v živilskih in franšiznih prodajalnah Mercatorjeve prodajne mreže v Sloveniji v času od 6. 3. 2023 do 8. 5. 2023 (najkasneje do polnoči, v nadaljevanju »čas trajanja aktivnosti«). V spletni trgovini in manjših marketih bodo kupci prejeli tudi fizični kupon s kodo s katero bodo imeli možnost glasovanja.

Sodelovanje kupcev in izdelki v aktivnosti

3. člen

Kupec (pravna ali fizična oseba), ki v času trajanja aktivnosti kupi izdelek/izdelke v živilski ali franšizni prodajalni Mercator, označene z oznako Mali šef, lahko sodeluje v aktivnosti »Mali šef«.

Kupec bo v času trajanja aktivnosti z nakupom izdelkov, označenih z oznako Mali šef, v živilskih in franšiznih prodajalnah Mercator prejel unikatno in enolično kodo, ki se avtomatično izpiše na kuponu na koncu računa. Koda nosi toliko glasov, kolikor izdelkov Mali šef je kupec kupil. Vsak kupec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat glede na število kod, prejetih z nakupom izbranih izdelkov, označenih z oznako Mali šef.

Sodelujoči izdelki bodo na prodajnih mestih označeni z vizualno podobo aktivnosti »Mali šef«.

Kupec odda glas, prejet s kodo, za izbrano osnovno šolo, preko spletne strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/glasuj-in-podpri. Glasovanje je anonimno.

Na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/ bodo objavljene osnovne šole, ki sodelujejo v oddaji Mali šef Slovenije na POP TV in se v tej aktivnosti potegujejo za donacijska sredstva.

Sklad za donacije

4. člen

Skupni sklad donacij znaša 30.000 EUR.

V televizijski oddaji Mali šef Slovenije bo sodelovalo 8 osnovnih šol. Vsako šolo bo predstavljal dvojec malih kuharskih mojstrov/ učencev. Oddaja bo imela 10 epizod, v kateri se bodo šole med seboj pomerile v kuharskih izzivih. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni 3 žirantov oddaje zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije, in sicer:

  • Prvouvrščena šola: 10.000 EUR
  • Drugouvrščena šola: 6.000 EUR
  • Tretjeuvrščena šola: 5.000 EUR

Ves čas trajanja televizijske oddaje bodo kupci lahko oddali svoj glas za katerokoli od 8 sodelujočih osnovnih šol. Tekom oddaje bodo osnovne šole prejemale glasove kupcev. Prve 3 uvrščene osnovne šole bodo mesto zasedle po oceni žirije TV oddaje, preostale šole, pa se
bodo lahko potegovale za preostale donacije od četrtega do osmega mesta, glede na prejeto število glasov kupcev:

  • Četrtovrščena šola: 3.000 EUR
  • Petouvrščena šola: 2.000 EUR
  • Šestouvrščena šola: 2.000 EUR
  • Sedmouvrščena šola: 1.000 EUR
  • Osmouvrščena šola: 1.000 EUR

V primeru, da žirija ugotovi, da dve šoli zasedata enako mesto, prejme vsaka šola polovico vsote skupnega zneska tega mesta in naslednjega mesta. Primer: V kolikor sta obe šoli na 3. mestu, se sešteje znesek 3. in 4. mesta (5.000 eur + 3.000 eur = 8.000 eur) in deli z 2 tako, da
vsaka šola prejme donacijo v višini 4.000 eur.

Sodelovanje osnovnih šol v aktivnosti

5. člen

V aktivnosti lahko sodeluje osnovna šola, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. pravni status: registracija v Republiki Sloveniji.

2. pisno soglasje: osnovna šola je z vpisom podatkov (naziv, naslov, zakoniti zastopnik) ter namenom, za katerega se namerava donacija porabiti, vse podatke poslala na medijsko hišo Pro Plus - POP TV in tudi podatke glede sodelovanja v aktivnosti ter soglasje za objavo vseh posredovanih podatkov na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/ na prodajnih mestih in v medijskih objavah.

Osnovna šola s prijavo obenem izjavlja, da je imetnik materialnih avtorskih pravic posredovanega besedila (predstavitve šole, projekta, ipd.) in spremljajočega gradiva (npr. fotografije, logotipi ipd.), ter da brezplačno prenaša na organizatorja ne-ekskluzivno, za čas trajanja aktivnosti ter 6 mesecev po njenem zaključku, za območje Republike Slovenije, materialne avtorske pravice na posredovanih avtorskih delih, zlasti pa pravico do reproduciranja, pravico do distribuiranja, pravico do javnega prikazovanja, pravico do dajanja na voljo javnosti, vključno z dajanjem na voljo javnosti prek računalniške mreže (TCP/IP protokol – svetovni splet) ali z uporabo telekomunikacijskega omrežja (WAP, UMTS, SMS, 3G, storitve t.i. 'mobilne telefonije', preko GSM, GPRS, idr.), pravico do predelave oz. spremembe avtorskih del ter neomejeno tudi druge materialne avtorske pravice, čeprav niso izrecno navedene, ki so potrebne za dosego ustrezne predstavitve osnovne šole in projekta, skladno z organizatorjevimi kriteriji predstavitve. Osnovna šola s posredovanimi avtorskimi deli ne sme kršiti predpisov glede varstva osebnih podatkov, intelektualnih pravic tretjih oseb ali drugih predpisov. Osnovna šola s soglasjem za sodelovanje v nagradni igri izjavlja, da organizator lahko uporablja logotip oz. grafični znak osnovne šole za namen promocije aktivnosti na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/.

V aktivnost bo vključenih 8 osnovnih šol, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, in ki jih izbere televizijska hiša PRO PLUS za sodelovanje v oddaji.

Komisija in glasovanje

6. člen

Komisija je sestavljena iz treh članov, ki so zaposleni pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika komisije.

Komisija bo v času trajanja aktivnosti redno spremljala potek spletnega glasovanja ter v roku 48 ur po zaključku trajanja aktivnosti na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/ javno objavila razvrstitve osnovnih šol po glasovih kupcev od četrtega do osmega mesta. Osnovne šole, ki bodo po oceni žirije v televizijski oddaji zasedle prvo, drugo in tretje mesto, pa bodo razglašene v zadnji televizijski oddaji Mali šef Slovenije, ki bo na sporedu POP TV predvidoma dne 7. 5. 2023.

Predsednik komisije pripravi zapisnik o izidu glasovanja kupcev, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisniško ugotovljeni izid glasovanja kupcev je dokončen. Pritožba ni mogoča. V zapisnik se vpišejo tudi vsi izredni dogodki in morebitne opombe.

Komisija v roku 2 delovnih dni po ugotovitvi izida glasovanja izpolni obrazec, s katerim obvesti osnovne šole o izidu glasovanja. Izid glasovanja bo objavljen na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/.

Objavljeni bodo podatki: ime osnovne šole, naslov, kraj.

Prevzem donacij

7. člen

Organizator nakaže vsem 8 osnovnim šolam donacijo v roku 30 dni po podpisu donatorske pogodbe, ki jo Mercator pripravi v roku 10 delovnih dni po prejemu vseh potrebnih podatkov s strani osnovnih šol. Če osnovna šola ne želi skleniti donatorske pogodbe ali je v roku 30 dni po zaključku aktivnosti ne sklene niti na pisni poziv organizatorja, izgubi pravico zahtevati plačilo donacije.

Donacije niso prenosljive na drugo pravno osebo.

Ostala določila

8. člen

V času trajanja aktivnosti so pravila in pogoji aktivnosti na vpogled na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/, ter v Kontaktnem Centru Mercator, Dunajska cesta 103, Ljubljana,

vsak delovnik v času uradnih ur od 8.30 do 14.30.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev aktivnosti, kar objavi na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/mali-sef/.

Poslovni sistem Mercator d.o.o.

Ljubljana, 6.3.2023

Nazaj na stran Malega šefa

Nazaj