Pravila nagradne igre "FMCG DOGODEK"

Četrtek, 3. 9. 2020

 

1.Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre z nazivom »NAGRADNA IGRA FMCG DOGODEK « (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2.Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija uporabe spletne trgovine Mercator:

https://trgovina.mercator.si/market/ (v nadaljevanju: Spletna trgovina Mercator)

 

3.Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko samo udeleženci FMCG dogodka, ki poteka v Ljubljani, Hotel Union, 3.9.2020, ki bodo prejeli nagradni kupon za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.d., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.  Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in Politiko zasebnosti podjetja Mercator d.d. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da se registrirajo v spletno trgovino Mercator in vnesejo promocijsko kodo, ki so jo prejeli na dogodku.  Med vsemi sodelujočimi bo izvajalec nagradne igre naključno izžrebal 2 nagrajenca.

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 3.9..2020 do vključno 13.9.2020 do 23.59.

 

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so:

- vrednostna kartica v višini 100 EUR kot dobroimetje na računu registriranega uporabnika spletne trgovine

- vstopnica za Slovensko marketinško konferenco, ki bo potekala 13. in 14.10.2020

8. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade presega 42 EUR, vrednost nagrade se všteva v davčno osnovo prejemnika.

9. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 14.9.2020 z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo pogoje teh pravil. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka, davčna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni preko sistema obveščanja registracije. 

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

11. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo nagrado v roku 15 dni prejeli po pošti oz. kot dobropis na svojem uporabniškem računu.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

- 12. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,

• sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot pogodbeni izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Mercator in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov), z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov: info@mercator.si . Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

15. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani MERCATOR, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

16. Ostale določbe

Organizator nagradne igre in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani MERCATOR. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.