Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri »V hribe z Radovedno sosedo«

 

1. Organizator

Nagradna igra »V hribe z Radovedno sosedo« organizira in izvaja Poslovni sistem Mercatord.o.o., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Nagradna igra je za organizatorja pripravil in jo operativno vodi Herman & partnerji VP, d.o.o., davčna številka: SI 56490763, matična številka: 8932182000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »agencija«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja organizator.

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sodelovanje v nagradni igri in promocija projekta »V hribe z Radovedno sosedo«, ki je ena od oddaj na msoseska.tv, ki spodbuja pohodništvo in varno hojo v hribe.

 

3. Trajanje nagradne igre in žrebanje

Nagradna igra poteka od 8. 7. 2022 do 10. 10. 2022 do 23.59, kjer se lahko sodelujoči preko spletnega obrazca, objavljenega na https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra, prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

 • Sodelujoči bo ob prijavi organizatorju posredoval:
  svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail,
 • fotografijo 5 žigov, zbranih na zadnji strani planinske knjižice V hribe z Radovedno sosedo. Pdf knjižice je dostopen na spletni strani nagradne igre https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra/, kjer si jo sodelujoči lahko naložijo in natisnejo. Sodelujoči nato v času trajanja nagradne igre obiščejo 5 planinskih koč: slap Savica, Komna, Kamniška Bistrica, Triglavska jezera in Kredarica, in v vsaki koči z uradno štampiljko Planinske zveze Slovenije poštempljajo svojo planinsko knjižico V hribe z Radovedno sosedo. Žigi se nahajajo v navedenih planinskih kočah. Sodelujoči lahko pošlje le fotografijo 5 žigov zbranih v svoji planinski knjižici, kar je razvidno tudi iz imena in priimka, ki ga sodelujoči vpiše v za to predvideno polje v knjižici.

Vsak sodelujoči krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta, fotografiranjem zadnje strani planinske knjižice z zbranimi žigi).

Prijave z osebnimi podatki se ob oddaji prijave avtomatično pošljejo na mail: info@msoseska.tv, ki je na Mercatorjevem strežniku.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni stranihttps://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v nagradni igri »V hribe z Radovedno sosedo«.

Žrebanje in objava nagrajenca bo izvedeno najkasneje 3 delovne dni po zaključku nagradne igre.

 

4. Pravica do sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v nagradni igri »V hribe z Radovedno sosedo«. Oba dokumenta sta objavljena na  https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra.

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.o.o. ter sodelavci in zaposleni v podjetju Herman in partnerji d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

5. Izključitev iz nagradne igre

Organizator lahko sodelujočega izključi iz sodelovanja v nagradni igri, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz 4. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

 

6. Nagradni sklad

Izmed vseh sodelujočih bomo naključno izžrebali:

 • 1x bon v vrednosti 150 EUR za nakup opreme v katerikoli trgovini Intersport v Sloveniji,
 • 3x darilna kartica Mercator v vrednosti 40 EUR,
 • 30x paket proteinskih izdelkov Active Zone.

Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so pravilno oddali prijavo za sodelovanje v nagradni igri preko spletnega obrazca https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra in poslali fotografijo vseh 5 žigov, zbranih na zadnji strani planinske knjižice V hribe z Radovedno sosedo.

 

7. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo izvedel organizator v roku 3 delovnih dni od zaključka nagradne igre.

Žrebanje nagrad, ki ne bo javno, se izvede po načinu naključnega izbora med vsemi sodelujočimi, ki so pravilno oddali spletno prijavo v določenem časovnem obdobju, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.

 

8. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo najkasneje teden dni po zaključku nagradne igre obveščeni o izidu žrebanja preko e-maila, ki so ga vpisali ob prijavi v spletni obrazec.

V roku 3 delovnih dni morajo nagrajenci z odgovorom na prejeti e-mail potrditi, da se strinjajo s prevzemom nagrade.

V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko izžreba drugega nagrajenca.

Nagrajenec, ki prejme bon v vrednosti 150 EUR za nakup opreme v trgovini Intersport, mora organizatorju posredovati še davčno številko (za potrebe obračuna in plačila akontacije dohodnine).

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

9. Prevzem nagrade

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po pošti na naslov, ki ga je navedel v spletnem obrazcu ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri.

 

10. Prepoved izplačila v gotovini

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

 

11. Prekinitev igre ali sprememba splošnih določil

Organizator lahko nagradno igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemerna primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

 

12. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega obrazca, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletnega obrazca,
 • morebitno škodo, ki bi jo izbrani kandidati utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
 • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju spletnih strani www.mercator.si in pri uporabi nagradne igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja,

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

13. Plačilo akontacije dohodnine

Glede na dejstvo, da vrednost ene nagrade - bon v vrednosti 150 EUR za nakup opreme v trgovini Intersport, presega 42,00 EUR, je nagrajenec, ki dobi to nagrado, po zakonu davčni zavezanec in je dolžan organizatorju ob prevzemu nagrade posredovati še davčno številko. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Organizator bo od nagrade za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini neto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Ostale nagrade ne presegajo 42 EUR in nagrajenci, ki jih prejmejo, niso davčni zavezanci.

 

14. Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke bo organizator obdeloval izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov »V hribe z Radovedno sosedo«.

 

15. Druge določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra in začnejo veljati dne 8. 7. 2022.

Z oddajo prijave za sodelovanje v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila nagradno igro začasno prekine ali jo konča. O tem mora udeležence nagradne igre obvestiti na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra takoj, ko je to mogoče.

V takšnem primeru organizator in agencija ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti udeležence na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/v-hribe-z-radovedno-sosedo/nagradna-igra.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh splošnih pogojev je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z nagradno igro, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 8. 7. 2022                                     

Poslovni sistem Mercator d.o.o.