Banner CC Recikliraj me 1140x400px2

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre - Recikliraj me. Podari mi novo življenje

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Coca Cola HBC Adria, s sedežem na naslovu: Milana Sachsa 1, 10 000, Zagreb, Hrvaška (v nadaljevanju Dobavitelj)

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 17. 9. do 16. 11. 2022.

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

4. člen

Kupec sodeluje v nagradni igri tako, da v izbranih hipermarketih Mercator odda odpadne plastenke in pločevinke pijač, v zato predvidene zbiralnike Coca Cole, ki se nahajajo pred vhodom v hipermarkete. Kupec lahko odda katero koli odpadno embalažo pijač, tj. tako embalažo blagovne znamke Coca Cola, kot tudi embalažo pijač ostalih blagovnih znamk.

Kupec lahko z oddajo embalaže vsako soboto pridobi kupon za dodatne pike, ki je osnova za sodelovanje v nagradni igri:

  • v kolikor kupec prinese 15 do vključno 25 kosov odpadne embalaže, prejme kupon za pripis 50 pik na svojo kartico Mercator Pika.
  • v kolikor prinese 26 in več kosov odpadne embalaže pijač prejme kupon za pripis 100 pik na Mercator Pika kartico.

Kupon prejme kupec s strani promotorja dobavitelja, ki se nahaja pri zbiralnikih embalaže. Kupec, ki bo pri nakupu unovčil kupon za pripis pik, bo pri blagajni prejel izpisan kupon s kodo za sodelovanje v SMS nagradni igri.

Zbiranje odpadne embalaže s pripisom pik in nagradna igra poteka v naslednjih hipermarketih: Ljubljana Šiška, Ljubljana Šmartinska, Ljubljana Rudnik, Kranj Primskovo, Domžale, Kamnik, Koper, Nova Gorica, Celje, Maribor Tabor II, Maribor Pobrežje, Velenje, Brežice, Novo mesto Bršljin in Murska Sobota.

Kupon se izpiše na blagajni ob nakupu in unovčitvi kupona za pripis pik. Kupec mora poslati SMS s ključno besedo RECIKLIRAJ in številko kode iz prejetega kupona na številko 051 440 880 in tako sodeluje v nagradni igri. Med besedo RECIKLIRAJ in številko kode mora biti nujno presledek.

Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: »Vaš kupon je veljaven. Želimo vam veliko sreče.«

5. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo v času poteka nagradne igre najkasneje do 16. 11. 2022 do 23:59 ure poslali pravilen SMS in na ta način potrdili sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznela, nepravilna, nepopolna ali neustrezna SMS sporočila. Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja nepravilna SMS sporočila.

6. člen

Vsaka oseba je lahko v nagradni igri izžrebana le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na navedeni način.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Potek žrebanja in komisija nagradne igre

8. člen

Nagradna žrebanja bodo izvedena za vsak hipermarket posebej, in sicer 18. 11. 2022 v poslovnih prostorih organizatorja. Lokacija hipermarketa je definirana z izpisom sms kupona za nagradno igro. Žrebanje bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

9. člen

Organizator bo izvedel žrebanja za vsak hipermarket posebej in izžrebal po enega nagrajenca, ki prejme: Elektrikčni skiro Xiaomi Mi Pro 2 v vrednosti 435,20 EUR brez DDV.

Nagradni sklad je 15 električnih skirojev, ki jih prispeva dobavitelj, vsak sodelujoči hipermarket prejme enega.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

10. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. ime in priimek, davčno številko, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov pisno ali v elektronski obliki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si, Mercator Facebook strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

11. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

12. člen

Organizator bo od vseh nagrad, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

13. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

14. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

15. člen

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je za to nagradno igro podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov za nagradno igro Recikliraj in osvoji električni skiro, ki je objavljen na spletni strani www.mercator.si.

Končna določba

16. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 17. 9. 2022. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Ljubljana, 9. 9. 2022

Poslovni sistem Mercator d.o.o.

Nazaj na stran Recikliraj me!

Nazaj