Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v igri »Božična premiera zgodbe z Janom Plestenjakom«

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v igri »Božična zgodba z Janom Plestenjakom« – promocijski igri MERCATORJA (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«)

I. ORGANIZATOR 

Igro »Božična zgodba z Janom Plestenjakom« (v nadaljnjem besedilu »Igra«) organizira in izvaja Poslovni sistem Mercator d.d., matična številka: 5300231, s sedežem na naslovu: Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, davčna ševilka: SI45884595 telefon: +386 1 56 01000, e-poštni naslov: info@mercator.si (v nadaljnjem besedilu »Organizator«).

Nagradna igra poteka v sodelovanju s Herman & partnerji, d.o.o., davčno številko: SI 38605066 in matična številka: 8538123000 s sedežem in naslovom: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 292 66 99, email: info@herman-partnerji.si (v nadaljevanju “Agencija”).

II. OBMOČJE

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije.

III. TRAJANJE IGRE

Igra se začne 28. novembra ob 12.00 in traja do 5. novembra do 17.59.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

1. V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

2. Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik potrditi udeležbo na dogodku “Božična premiera zgodbe z Janom Plestenjakom”, ki ga Organizator objavi na Facebook strani Mercator: https://www.facebook.com/Mercator/ (“Stran”). S potrditvijo udeležbe na dogodku vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa 3. točka V. poglavja teh Pogojev. Med vsemi sodelujočimi (potrjenimi udeležbami) na dogodku bo pogodbeni izvajalec nagradne igre izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli knjigo »Janov zvezek«.

Povezava: https://www.facebook.com/events/693244614900165

3. Udeleženci ne smejo biti zaposleni pri Organizatorju/Organizatorjih, pri njegovih/njihovih podizvajalcih ali pri subjektih, povezanih z njim/njimi (izpostave, podružnice, podjetja, ki imajo neposredno ali posredno v lasti deleže v njegovem/njihovem kapitalu ali nadzorujejo njegove/njihove dejavnosti), ter ne smejo biti člani njihovih družin (otroci ali zakonski partnerji). Sodelovanje v Igri ni vezano na nakup.

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

V Igri se bodo podelili 3 (trije) ločene nagrade, trem osebam. Vsak izžrebanec bo prejel en izvod knjige »Janov zvezek«.

1. Nagrada je: 1 (ena) knjiga “Janov zvezek”.

2. Vsak udeleženec lahko osvoji le en nagradni paket. Pojasnilo: v primeru, da je udeleženec, ki je v Igri že osvojil nagrado, z metodo naključnega izbora ponovno izbran kot zmagovalni udeleženec v Igri, bo žrebanje neveljavno, Organizator pa bo izvedel ponovno žrebanje nagrajenca.

3. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki jo je na Strani zastavil Organizator.

4. Žrebanje nagrad se izvede v roku 24 ur (praviloma do 12. ure naslednjega dne) po izteku roka za predložitev odgovorov na vprašanje, ki ga je zastavil Organizator. Žrebanje nagrad se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so pravilno odgovorili na vprašanje v predpisanem časovnem roku, v obliki komentarja pod vsako Organizatorjevo objavo na Strani v času trajanja Igre, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

5. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev.

VI. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

1. Zmagovalni udeleženci bodo obveščeni na dan žrebanja nagrad v obliki odgovora in označitve pod njihovim komentarjem pod Organizatorjevo objavo, ki vsebuje ustrezno vprašanje iz Igre. Vsak zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.), tako da pošlje zasebno sporočilo na stran ali elektronsko pošto z vprašanjem na naslov info@mercator.si ali pokliče na telefonsko številko +386 156 01000.

2. Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti. Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade in telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v Igri v roku treh dni po prejemu obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

VII. UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

1. Udeleženec, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator (oz. na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju).

2. V primeru, da nagrajenec prepozno izrazi svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

VIII. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

IX. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev ali nezakonite prisvojitve. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

X. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

1. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri, razen v primerih, kadar je organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo.

2. Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.

3. Organizator ne odgovarja za korespondenco v zvezi z nedobitnimi zahtevki, ki nastanejo en mesec po dejanski razdelitvi nagrad.

4. Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

5. Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.

6. Organizator ne odgovarja za kakovost nagrad, če so bile slednje izdane ali zagotovljene s strani tretjih oseb.

XI. OSEBNI PODATKI

1. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe, razen v primerih, izrecno določenih v teh Pogojih. V takšnih primerih udeleženec izjavlja, da so navedeni osebni podatki pravilni, da je pridobil/a predhodno soglasje te/h oseb/e za njihovo razkritje, in da prevzema polno odgovornost za razkritje in zagotavljanje teh osebnih podatkov.

2. Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, email naslov in naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene Igre: pošiljanje nagrad. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno agencija) za namene Igre, vključno z imenom in sliko udeleženca, ki bo javno objavljena in uporabljena v zvočnih, tiskanih in video materialih Organizatorja, za kar slednji ni dolžan plačati. Organizator hrani osebne podatke za obdobje 30dni.

3. Udeleženci imajo v skladu z določbami ZVOP-1: pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Organizator. Organizator mora omogočiti dostop do ustreznih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve; pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje njihovih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter pravico, da od Organizatorja zahtevajo, da obvesti vse tretje osebe, katerim so bili njihovi osebni podatki razkriti, o izbrisu, popravku ali blokiranju njihovih osebnih podatkov, razen če je to nemogoče ali če zahteva nesorazmerni napor. Organizator mora izvesti popravek, izbris ali blokiranje zadevnih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve in o tem obvestiti udeleženca, ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve; pravico do obveščenosti, preden se njihovi osebni podatki prvič razkrijejo tretjim osebam ali se v njihovem imenu uporabijo za namene neposrednega trženja, ter možnost ugovora proti takemu razkritju ali uporabi; in kadarkoli pravico do ugovora glede obdelave njihovih osebnih podatkov v namene neposrednega trženja. Organizator mora v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ustrezno preprečiti uporabo zadevnih podatkov v namene neposrednega trženja ter o tem obvestiti udeleženca v naslednjih petih dneh;

4. Organizator lahko obdeluje osebne podatke udeležencev tudi v namene zagotavljanja skladnosti s svojimi zakonskimi obveznostmi, kot tudi za namene varstva svojih pravic in pravnih interesov ter pravic in pravnih interesov z njim povezanih subjektov ali drugih udeležencev.

XII. DRUGE DOLOČBE

1. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

2. Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju.

3. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator. Udeleženec lahko pridobi informacije o morebitnih stroških za internetno povezavo ter o naročniškem načrtu udeleženca.

4. Pogoji so objavljeni na Strani, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

5. Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

6. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Ti pogoji začnejo veljati 28. novembra 2020.