Banner 1140x400px MojM Velikonocna dogodivscina7

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.o.o.

Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

Politika varstva osebnih podatkov v nagradni igri »Velikonočna dogodivščina v Moj M«

 1. Uvodno določilo
 2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 3. Vrste osebnih podatkov, nameni in pravna podlage za obdelavo osebnih podatkov
 4. Dovoljena obdelava (način obdelave) in posredovanje podatkov
 5. Rok hrambe osebnih podatkov
 6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 7. Varovanje osebnih podatkov
 8. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
 9. Veljavnost politike

 

1.  Uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator d.o.o., kot organizator nagradne igre »Velikonočna dogodivščina v Moj M« (v nadaljevanju: nagradna igra) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika varstva osebnih podatkov v nagradni igri »Velikonočna dogodivščina v Moj M« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, načinom obdelave, pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov, roki hrambe osebnih podatkov, zbranih v okviru aktivnosti, posredovanjem osebnih podatkov ter vašimi pravicami na tem področju.

 

2.  Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru nagradne igre, je Poslovni sistem Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d. o. o., Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

 

3.  Vrste osebnih podatkov, nameni, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

S sprejemom Pravil in pogojev za sodelovanje v nagradni igri Velikonočna dogodivščina v Moj M (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in vnosom osebnih podatkov v obrazec v aplikaciji Moj M ali preko elektronske pošte, sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za izvajanje nagradne igre, in sicer bo upravljavec obdeloval sledeče osebne podatke:

 • ime in priimek**
 • naslov**
 • vzdevek
 • elektronski naslov
 • točkovanje igre,
 • davčna številka **

** Samo za prejemnike nagrade v obliki dobroimetja na Darilno kartico Mercator, za potrebe podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, ki jo bo plačal Mercator. Izbrani kandidati so dolžni te podatke Mercatorju posredovati naknadno preko e-maila. V primeru, da prejemnik nagrade pravočasno ne sporoči imena in priimka, naslova in davčne številke upravljavcu, se smatra, da se odpoveduje prejeti nagradi.

V nagradni igri se ne bodo obdelovale posebne vrste osebnih podatkov.

Z oddajo prijave na nagradno igro se sodelujoči zavezujejo, da so posredovani podatki pravilni in resnični. Organizator ne odgovarja za točnost teh podatkov.

Sodelujoči soglaša, da se zgornji osebni podatki obdelujejo za namene izvedbe nagradne igre, in sicer za naslednje namene:

 • za prijavo in sodelovanje v nagradni igri skladno s Splošnimi pogoji,
 • za komunikacijo s sodelujočimi in nagrajenci,
 • za hrambo osebnih podatkov sodelujočih za čas izvajanja nagradne igre,
 • za objavo nagrajencev nagradne igre v sredstvih javnega obveščanja, spletni strani Mercatorja, ki vključuje tudi Mercatorjevo stran na različnih socialnih omrežjih,
 • za podelitev nagrade nagrajencem,
 • identifikacija nagrajenca in preverjanje starosti (samo vpogled v osebni dokument),
 • posredovanje osebnih podatkov nagrajencev na FURS za plačilo akontacije dohodnine.

V primeru, da je posameznik podal privolitev, da želi prejemati e-novice, se bo njegov e-naslov in ime in priimek obdeloval za namen neposrednega trženja, kar obsega prejemanje obvestil o novostih v ponudbi, storitvah in aktivnostih Mercatorja.

Posameznik se lahko od prejemanja e-novičk kadarkoli odjavi preko povezave v prejetem e- sporočilu.

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočega, ki bo ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti preko spletnega obrazca odkljukal, da soglaša s:

 • Pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Velikonočna dogodivščina v Moj M, objavljenimi na spletni strani https://www.mercator.si/nagradne-igre in
 • Politiko varstva osebnih podatkov v nagradni igri »Velikonočna dogodivščina v Moj M«, objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/nagradne-igre in

 

3.1 Obdelava osebnih podatkov oseb mlajših od 15 let

Otrok, ki še ni dopolnil 15 let, lahko sodeluje v nagradni igri, če ga prijavi starš oziroma zakoniti zastopnik. Če kljub našemu razumnemu prizadevanju do obdelave osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, vseeno pride, bo Mercator takoj, ko se bo s tem seznanil, prenehal obdelovati njihove osebne podatke, če otroka k nagradni igri ni prijavil starš ali zakoniti zastopnik.

V nagradni igri lahko sodelujejo samo otroci, ki so jih prijavili straši oziroma zakoniti zastopniki in podali soglasje za sodelovanje in za obdelavo osebnih podatkov otrok iz tretje točke te politike. V kolikor takšnega soglasja starš oziroma zakoniti zastopnik ne bo podal ali pa ga bo kasneje umaknil, se šteje, da odstopa od sodelovanja v aktivnosti, posledično pa se bodo vsi njegovi osebni podatki prenehali obdelovati in brisali v skladu s peto točko te politike.

 

4.  Dovoljena obdelava (način obdelave) in posredovanje podatkov

Osebne podatke prijavljenih bo po navodilih upravljavca obdelovala agencija SPECTO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., matična številka 6699260000, davčna številka SI 36126403 (v nadaljevanju besedila: »obdelovalec podatkov«), kot pogodbeni obdelovalec podatkov, ki bo osebne podatke (elektronski naslov, vzdevek) obdeloval za sledeč namen:

 • za prijavo na aktivnost,
 • za točkovanje pri igranju,
 • za hrambo osebnih podatkov sodelujočih za čas izvajanja aktivnosti,
 • za posredovanje zmagovalcev aktivnosti upravljalcu.

Podatki bodo shranjeni na strežnikih obdelovalca. Strežniki se nahajajo v Sloveniji, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • strokovni sodelavec Mercatorja, projektni vodja, člani komisiji za nagrade
 • pri obdelovalcu pooblaščeni zaposleni

 

5.  Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku nagradne igre, razen če drugače veleva zakonodaja.

 

6.  Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Mercator izpolni upravičene zahteve v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 

Pravice sodelujočih:

a)    Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b)    Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; 
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c)    Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d)    Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; 
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e)    Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, 
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f)     Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g)    Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni, da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrne tudi na pristojno sodišče.

 

7.  Varovanje osebnih podatkov

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti družbe Mercator d.o.o. ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Družba izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

 

8.  Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o. Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo, in sicer na naslov:

Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30 E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

9.  Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani na https://www.mercator.si/nagradne-igre/ in začne veljati dne 9. 3. 2023.

 

V Ljubljani, 8. 3. 2023                                                 POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.o.o.