Banner kako izgledajo Lumpiji 1140x400px3

Nazaj na prijavni obrazec!

Nazaj

Splošni pogoji za sodelovanje v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvarjamo Lumpije«

I. ORGANIZATOR NATEČAJA

Kreativno-domišljijski natečaj »Ustvarjamo Lumpije« (v nadaljnjem besedilu »natečaj«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v natečaju organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja INNOVATIF, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka: 1963414000, s sedežem na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »obdelovalec podatkov«).

II. NAMEN NATEČAJA

Namen natečaja je spodbuditi otroke od 4. do 10. leta starosti, da narišejo ali kakor koli drugače ustvarijo lik Lumpija. Končni namen je ponovno oblikovati podobe, like 5-ih Lumpijev, ki bodo predstavljali Mercatorjeve Lumpi junake in bodo namenjeni v promocijske namene znamke Lumpi in Kluba Lumpi.

Z natečajem iščemo otroške risbice in druge oblike stvaritev, ki ponazarjajo podobe junakov, živali in še česa, kar bi v skladu z otroško domišljijo lahko predstavljalo bodoče Lumpi junake. Iščejo se idejne rešitve, ki jih bo organizator natečaja uporabil kot izhodišče za nadaljnje oblikovanje podobe Lumpi junakov. Namen je, da se iz idejnih rešitev likov nato v procesu oblikovanja razvijejo pravi Lumpi junaki: risani v dvodimenzionalni in trodimenzionalni obliki, z njimi se lahko kreira risane filme, izdelke iz različnih materialov, lahko se uporabijo na embalaži izdelkov, v knjigah, kot del dekoracije prostora, ipd. vse z namenom promocije Kluba Lumpi in znamke Lumpi.

Pri natečaju gre za poziv otrokom, da ustvarijo svoj Lumpi lik, pri čemer lahko otroci lik predstavijo na različne načine in iz različnih materialov: like lahko narišejo na papir ali pa oblikujejo iz materialov, kot so les, glina, slamice, plastelin, skratka, delajo z materiali, ki so njim ljubi in jim omogočajo osebno izražanje.

Izmed vseh na natečaj prispelih izdelkov bo organizator izbral največ 5 del po kriteriju:

 • izvirnosti, torej da ne gre za že obstoječe ali že znane junake, ki so že del animiranih filmov, risank, podob z embalaž ipd.,
 • da je iz idejnih zasnov moč oblikovati želene dvodimenzionalne ali trodimenzionalne podobe, junake ter narediti druge izpeljave, kot je to navedeno v 2. odstavku II. člena teh Splošnih pogojev,
 • prijavljenemu delu se po želji priloži tudi kratka razlaga, ki pojasni ustvarjeno idejno zasnovo lika, po želji tudi zgodbico.

Dela bo izbrala strokovna 4-članska komisija najkasneje v roku 15 dni od dne zaključka natečaja. Pritožba na izbor komisije ni možna. V komisiji bodo sodelovali predstavniki organizatorja ter za ta namen izbrani strokovni sodelavci.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega dela, v kolikor dela ne ustrezajo zastavljenim kriterijem ali drugače ne izpolnjujejo zahtev natečaja.

III. PRAVICA DO SODELOVANJA

V natečaju lahko sodelujejo otroci, stari od 4 do vključno 10 let, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in za katere vse zahtevane podatke izpolnijo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu »sodelujoči«), ki potrdijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Ustvarjamo Lumpije«. (Oba dokumenta sta objavljena na https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/obrazec).

Z oddajo prijave preko spletnega obrazca se sodelujoči zavezujejo, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

IV. TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj bo potekal od 20. 4. 2021 od 12.00 ure do 15. 6. 2021 do 23.59 ure. Od 20. 4. 2021 dalje bo potekalo zbiranje prijav na natečaj preko spletnega obrazca na https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/obrazec.

Prijavo na natečaj lahko izvede sodelujoči, ki mora ob prijavi organizatorju posredovati:

 • svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov,
 • ime in starost otroka, ki prijavlja lik Lumpi,
 • avtorsko fotografijo lika Lumpi, ki ga je ustvaril otrok, ki po želji vključuje tudi kratek opis lika.

Vsak sodelujoči krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v natečaju (vključno s stroški za dostop do interneta, materiale, potrebne za oblikovanje podobe ali risanje lika).

Sodelujoči (zakoniti zastopnik otroka) s svojo prijavo jamči, da je lik avtorsko delo otroka, fotografija pa originalni posnetek otrokovega lika, s katerim se je prijavil na natečaj, in da lahko prosto prenaša materialne avtorske pravice na avtorskem delu oz. da z njimi ne krši avtorskih pravic tretjih oseb. Če bi se kasneje izkazalo nasprotno, lahko organizator od sodelujočega zahteva povrnitev celotne škode, ki bi mu s tem nastala.

Vsak sodelujoči lahko iz istega e-mail naslova potrdi prijavo za največ pet različnih avtorskih likov, in sicer tako, da klikne na link v potrditvenem mailu, ki ga prejme po izpolnitvi spletnega obrazca na e-mail, ki ga je navedel v obrazcu.

Najkasneje v štiriindvajsetih urah po prijavi na natečaj bo sodelujoči prejel avtomatizirano obvestilo o uspešnem prejetju prijave.

Osebne podatke sodelujočih bo kot pogodbeni obdelovalec za organizatorja do izbrisa hranil obdelovalec podatkov na svojih serverjih.

Podrobnejšo politiko varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov bo organizator objavil na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/obrazec v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v kreativno-domišljijskem natečaju »Ustvarjamo Lumpije«.

Fotografije likov Lumpi, na natečaju s strani komisije izbranih avtorskih del, bodo objavljene tudi v posebni elektronski obliki na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj. Tam bodo objavljene tudi vse ostale prispele fotografije likov Lumpi.

Hkrati sodelujoči dovoljujejo, da organizator za potrebe avtentičnosti izvedbe natečaja ter za promocijske namene v javnih medijih in na svojih družbenih omrežjih objavi naslednje podatke:

 • ime otroka in kraj bivanja,
 • avtorsko fotografijo lika, ki ga je prijavil na natečaj.

Šteje se, da je natečaj zaključen, ko se izplačajo nagrade vsem nagrajencem.

V. NAGRADNI SKLAD IN IZPLAČILO NAGRAD

Največ 5 izbranih likov prejme nagrado, vsak v višini 1.000,00 EUR, ki jo organizator nakaže sodelujočemu, katerega otrok je avtor nagrajenega lika Lumpi. S sodelujočim bo sklenjena avtorska pogodba in posebno soglasje za obdelavo fotografij otroka, ki je ustvaril izbrani lik Lumpija, na podlagi katere bodo materialne avtorske pravice za nagrajeni lik prenesene na organizatorja, pri čemer je odmena za prenos že vključena v znesek nagrade. V kolikor sodelujoči v roku 14 dni od poziva ne podpiše avtorske pogodbe, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti in lahko izbere drugega nagrajenca. Če se prijavi v natečaj več del in je več njih tudi izbranih kot zmagovalnih, se nagrada podeli v znesku, ki je enak številu izbranih del pomnoženih s 1.000 EUR.

VI. PLAČILO AKONTACIJE DOHODNINE

Glede na dejstvo, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju posredovati svojo davčno številko na elektronski naslov, s katerim so bili obveščeni o nagradi za izbrani lik. Poleg davčne številke morajo posredovati tudi številko TRR, na katero bo organizator nakazal znesek nagrade.

V kolikor nagrajenec v roku 14 dni od prejetega poziva ne pošlje željenih podatkov, se šteje, da nagrade ni sprejel, organizator pa je do nagrajenca prost vseh obveznosti. V takem primeru lahko organizator izbere drugega nagrajenca.

Organizator bo od nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

VII. IZKLJUČITEV IZ NATEČAJA

Organizator lahko sodelujočega kadarkoli izključi iz sodelovanja v natečaju, če:

 • ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz II. točke teh splošnih pogojev,
 • ne posreduje pravih in resničnih podatkov.

Organizator lahko sodelujočega iz zgoraj navedenih razlogov izključi tudi med samim potekom natečaja, če se seznani z obstojem teh razlogov.

VIII. PRENOS MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

S svojo prijavo za sodelovanje v natečaju sodelujoči soglaša, da v primeru izbora, prenaša otrokove materialne avtorske pravice za prijavljeni avtorski lik/risbico Lumpija na organizatorja na podlagi sklenjene avtorske pogodbe tako, da organizator za njegovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja sodelujočega oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos oziroma je cena za prenos materialnih avtorskih pravic že vključena v znesek nagrade iz V. točke teh splošnih pogojev.

Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih likov Lumpija, na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice izključno, časovno in krajevno neomejeno, vključno z naslednjimi:

 • pravica reproduciranja v neomejenem obsegu (količini) oziroma v vseh znanih oblikah reproduciranja, še zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, reproduciranja v tridimenzionalni obliki, fotografiranja in v drugih oblikah, ki so v skladu z namenom te pogodbe, kar vključuje tudi pravico reproduciranja in hrambe v kateri koli elektronski obliki ter pravico do tonskega in vizualnega snemanja;
 • pravica distribucije v najširšem smislu, kar vključuje pravico dajanja v promet (komercialno ali brezplačno) v vseh oblikah, ki so dovoljene s to pogodbo, na vse možne načine distribucije, kar vključuje tudi pravico do uvoza ali izvoza v tujino posameznih izvodov ali vseh nosilcev, na katerih je izvod;
 • pravica dajanja v komercialni ali brezplačni najem komur koli, ne glede na obliko, medij itd.;
 • pravica javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi tehničnimi sredstvi posreduje avtorska dela javnosti;
 • pravica javnega izvajanja po radijskih in televizijskih signalih, namenjenih javnosti, brezžično ali žično; kot radiodifuzijsko oddajano delo ga istočasno izvaja v javnosti v skladu z 31. členom Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah; pravico, da avtorska dela kot radiodifuzijsko oddajana avtorska dela izvaja v javnosti po zvočniku, zaslonu ali drugih podobnih napravah (radiodifuzijsko oddajanje, radiodifuzijsko ponovno oddajanje, sekundarno radiodifuzijsko oddajanje);
 • pravica dajanja na razpolago javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na razpolago javnosti po računalniškem omrežju (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela ali njegovih delov s sredstvi za sprejem in prikaz, med katere še zlasti sodijo računalniški video zasloni, monitorji; po svetovnem računalniškem spletu, ki uporablja protokol TCP/IP – drugače imenovanem Internet ali Svetovni splet) ali katerem koli drugem omrežju (vključno z distribucijskimi storitvami teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot so ‘pay-per-channel’, ‘pay-per-view’, ‘near video-on-demand’ in druge oblike distribucije ali nosilcev), ali pa z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami: WAP, UMTS, SMS, 3G in drugimi znanimi telekomunikacijskimi storitvami, skupaj s storitvami t. i. 'mobilne telefonije', po GSM-u, GPRS-u in drugo, s pomočjo katerih se lahko avtorsko delo izvaja v javnosti; fiksne telefonske storitve); t. i. multimedijske pravice, ki omogočajo istočasno uporabo avtorskega dela po več distribucijskih sistemih ali kakšnih drugih sistemih nove tehnologije, ki omogočajo izvajanje avtorskih del v javnosti;
 • pravica javnega prikazovanja s fonogrami ali/in videom v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega izvajanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica javnega prenašanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah;
 • pravica predelave izvirnega avtorskega dela v novo avtorsko delo, še posebej, vendar ne izključno na način, da se to delo vključi v drugo avtorsko ali neavtorsko delo, razen v primeru, ko bi bile s tako predelavo izvirnega avtorskega dela grobo kršene moralne pravice avtorjev ali izvajalcev. Na predelanih delih pridobi organizator povsem enake pravice, kot to velja za pravice na osnovnih avtorskih delih, ki so predmet teh splošnih določil s tem, da sodelujoči ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

Sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih likov Lumpija, na organizatorja prenašajo izključno, časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjih odstavkih, če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega člena je po številu primerkov neomejen.

Organizator ima pravico do uporabe avtorskih likov/risbic Lumpija, kot mu gre po teh splošnih pogojih, odplačno ali neodplačno prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.

Avtorski liki/risbice Lumpija so v izključni uporabi organizatorja, sodelujoči, katerih otroci so avtorji izbranih/nagrajenih likov Lumpija, pa se v imenu in za račun otroka odpoveduje kakršnikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenašali na tretje osebe.

IX. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

X. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/obrazec in začnejo veljati dne 20. 4. 2021.

Z oddajo prijave za sodelovanje v natečaju sodelujoči potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje te splošne pogoje, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave, o čemer mora obvestiti sodelujoče na spletnem naslovu https://www.mercator.si/projekti/lumpi-natecaj/obrazec.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem oziroma uporabo teh splošnih pogojev, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z natečajem, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 20. 4. 2021

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.