Banner Inkluzija v sportu 1140x400px 2

Pravila sodelovanja v aktivnosti »Dobrodelna galerija«

I. ORGANIZATOR

Aktivnost »Dobrodelna galerija« (v nadaljnjem: besedilu »aktivnost«) organizira in izvaja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., davčna številka: SI 45884595, matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju preko spletnega obrazca posredujejo sodelujoči, izvaja INNOVATIF, družba za razvoj komunikacijskih konceptov, d.o.o., davčna številka: SI 32693770, matična številka: 1963414000, s sedežem na naslovu Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: »hranitelj podatkov«).

II. PRAVICA DO SODELOVANJ

V aktivnosti lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo v času trajanja aktivnosti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in ki ob prijavi obkljukajo, da se strinjajo s temi pravili ter Politiko varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Dobrodelna galerija«. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija.

III. NAMEN AKTIVNOSTI

Dobrodelna galerija je aktivnost znotraj projekta, s krovnim sloganom »Vključeni v življenje«. Gre za partnerski projekt Mercatorja, Olimpijskega komiteja Slovenije in Judo zveze Slovenije, katerega namen je zbrati sredstva za podporo Judo zvezi Slovenije pri izvajanju prilagojenih športnih programov ter ozaveščanje javnosti o pomenu vključevanja oseb z intelektualno ali telesno oviranostjo in s težavami v duševnem zdravju v šport in družbo. Vse to v duhu oblikovanja družbe sožitja, medsebojnega sprejemanja in enakih možnosti za vse.

V dobrodelni galeriji je predstavljenih 791 risb, ki so jih ustvarili otroci zaposlenih v Mercatorju. Ti so ob decembrskem obdarovanju dobremu možu pripravili likovne izdelke na temo povezovanja.

Posameznik v galeriji izbere risbo in z vnosom zahtevanih osebnih podatkov ter zneskom donacije (minimalni znesek je 10 EUR) izrazi namero o nakupu. Po potrditvi, najkasneje v roku ene ure, na elektronski naslov prejme navodila za nakazilo. Sredstva se nakažejo na TRR Judo zveze Slovenije, ki po končani aktivnosti sredstva razdeli med 7 inkluzivnih judo klubov. Ključ razdelitve si lahko pogledate tukaj.

Okvirjeno izbrano risbico skupaj z zahvalnim pismom sodelujoči, najkasneje v 14 delovnih dneh, prejme na naslov, ki ga je navedel v spletnem obrazcu.

IV. TRAJANJE IN POTEK AKTIVNOSTI

Aktivnost bo potekala od 9.3.2021 do odprodaje vseh risbic.
Sodelujoči bo ob izraženi nameri o nakupu risbice organizatorju posredoval:

  • svoje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naslov, pošta, kraj,
  • podatke o nakazilu sredstev: znesek donacije,

pri čemer jamči, da so navedeni podatki v prijavi pravilni in resnični.

V roku 1 ure po potrditvi namere o nakupu risbice, sodelujoči na elektronski naslov, ki ga je navedel v spletnem obrazcu, prejme avtomatizirano obvestilo o uspešnem prejemu prijave, v katerem so navedena tudi natančna navodila o nakazilu sredstev.

Z izborom risbice v dobrodelni spletni galeriji posameznik izkaže namero o nakupu, risbica pa skladno s tem nemudoma dobi oznako »ŽE IZBRANA« in kot taka ni na voljo ostalim sodelujočim.

Nakazilo donacije se v roku dveh delovnih dni izvede neposredno na račun Judo zveze Slovenije. V kolikor nakazilo ni izvedeno v dveh delovnih dneh po izraženi nameri o nakupu, risbica izgubi status »ŽE IZBRANA« in je zopet na razpolago.

Osebne podatke sodelujočih kot pogodbeni obdelovalec za organizatorja do izbrisa hrani hranitelj podatkov na svojih serverjih. Prav tako podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec.

Podrobnejša politika varovanja osebnih podatkov, namen in obseg zbiranja osebnih podatkov ter čas trajanja zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov je objavljena na organizatorjevi spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Dobrodelna galerija«.

V. ZBRANA SREDSTVA

Zbrana sredstva na TRR Judo zveze Slovenije bo po v naprej določenem ključu, ki si ga lahko ogledate tukaj, med sedem inkluzivnih judo klubov razdelila Judo zveza Slovenije.

VI. IZKLJUČITEV IZ AKTIVNOSTI

Organizator izključi iz sodelovanja sodelujočega, ki je z rezervacijo risbice izkazal namero o nakupu, vendar v roku dveh delovnih dni po izkazani nameri o nakupu ni nakazal sredstev na TRR Judo zveze Slovenije.

VII. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN HRANITELJA PODATKOV

Organizator in hranitelj podatkov ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem, razen v primerih, kadar so ravnali namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator in hranitelj podatkov ne odgovarjata za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z aktivnostjo, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju strani, v primeru, da niso nastale po njuni krivdi.

Organizator in hranitelj podatkov ne odgovarjata za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v aktivnosti.

VIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je organizator, zanj pa bo kot obdelovalec osebne podatke uporabnikov na svojih serverjih zbiral in hranil hranitelj podatkov in jih v obliki izpisa posredoval organizatorju.

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Sodelujočim so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v dokumentu Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Dobrodelna galerija«.

V okviru aktivnosti sodelujoči dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je vnesel v obrazec na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija:

  • ime in priimek,
  • naslov,
  • pošta,
  • kraj,
  • elektronski naslov.

Med izvajanjem aktivnosti bodo nastajali in se obdelovali tudi naslednji osebni podatki:

  • komunikacija po e-pošti.

Podatki o zbranih sredstvih se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko so prodane vse risbice in so za njih tudi izvedena nakazila.

IX. DRUGE DOLOČBE

Ta pravila so objavljena na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija in veljajo od dne 9. 3. 2021 dalje.

Z izkazano namero o nakupu posameznik potrjuje, da je seznanjen z vsebino teh pravil in se zavezuje k spoštovanju njihovih določil.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin (npr. višja sila), kadarkoli in brez predhodnega obvestila aktivnost začasno prekine ali jo konča. O tem mora sodelujoče obvestiti preko e-maila takoj, ko je to mogoče.

V takšnem primeru organizator in pogodbeni obdelovalec ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja in dopolnjuje ta pravila, pri čemer takšne spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

O sporih, nastalih v zvezi z aktivnostjo, ki jih s sodelujočimi ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 9.3.2021 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d.