Banner Inkluzija v sportu 1140x400px 3

Politika varovanja osebnih podatkov v aktivnosti »Dobrodelna galerija«

1. Uvodno določilo
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
4. Posredovanje podatkov
5. Rok hrambe osebnih podatkov
6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
8. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Poslovni sistem Mercator, d. d., kot organizator aktivnosti »Dobrodelna galerija« (v nadaljevanju »aktivnost«) spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov v aktivnosti »Dobrodelna galerija« (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in pravno podlago obdelav osebnih podatkov, zbranih v okviru aktivnosti ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru aktivnosti, je Poslovni sistem Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).

V Mercatorju je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družba Mikrocop, d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo za namene izvedbe aktivnosti, in sicer za naslednje namene:

 • rezervacijo risbice, s katero posameznik izkaže namero o nakupu,
 • posredovanje potrditvenega elektronskega sporočila in posredovanje navodil za nakazilo,
 • preverjanje izvedbe nakazila,
 • pošiljanje izbrane risbice na fizični naslov.

Za vse zgornje namene je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev sodelujočih, ki bodo ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti preko spletnega obrazca odkljukali, da soglašajo s:

V okviru aktivnosti sodelujoči dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je vnesel v obrazec na spletni strani https://www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija, in sicer:

 • ime in priimek,
 • elektronska pošta
 • naslov,
 • pošta,
 • kraj
 • znesek donacije.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

Osebne podatke prijavljenih bo za upravljavca zbirala, obdelovala in hranila agencija Innovatif, kot pogodbeni obdelovalec podatkov. In sicer znotraj CMS-ja (Silverstripe) za urejanje spletnega mesta www.mercator.si, kjer se bo nahajal spletni obrazec za zajem osebnih podatkov. Podatki bodo shranjeni na strežnikih Innovatifa.

Strežniki se nahajajo v Sloveniji, zato ne gre za iznos podatkov v tretje države.

Dostop do osebnih podatkov imajo samo spodaj navedene osebe:

 • predstavnik Mercatorja: član projekta, zadolžen za preverjanje nakazil,
 • predstavnik agencije Innovatif: projektni vodja.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Podatki o zbranih sredstvih se hranijo deset let, ostali osebni podatki pa se hranijo do izbrisa, in sicer še trideset dni po zaključku aktivnosti. Šteje se, da je aktivnost zaključena, ko so prodane vse risbice in so za njih tudi izvedena nakazila.

6. Pravice sodelujočih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Sodelujoči imajo v zvezi z osebnimi podatki pravice, ki so naštete v nadaljevanju. Mercator pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Izpolnitev upravičene zahteve Mercator izpolni v roku enega meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Pravice sodelujočih:
a) Preklic privolitve: Posameznik ima pravico, da prekličete privolitev (soglasje) za obdelavo, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

b) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi; 
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

c) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

d) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

e) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mercator podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu.

g) Pravica do pritožbe: Posameznik lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito ali če meni da so mu bile kršene pravice varstva osebnih podatkov, prav tako pa se lahko obrnete tudi na pristojno sodišče.

7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator, d. d., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

8. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletni strani www.mercator.si/projekti/dobrodelna-galerija in začne veljati dne 9. 3. 2021.

V Ljubljani, 9. 3. 2021 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d.