Splošna pravila in pogoji nagradnega natečaja Naj domači proizvajalec

  • Image

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega natečaja, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradni natečaj bo potekal v času od 8. do 31. 10. 2016.

Sodelovanje v nagradnem natečaju

2. člen

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradnem natečaju se sodeluje tako, da se preko spletnega obrazca predlaga najljubšega pridelovalca ali najljubši izdelek, ki bi ga sodelujoči želel imeti v svoji najljubši Mercator prodajalni ter navede svoje konatktne podatke (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in elektronski naslov). Predloge se lahko odda do vključno 31. 10. 2016 do 23:59.

V žrebanje za nagrade bodo vključeni vsi, ki bodo v spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani organizatorja www.mercator.si/radi-imamo-domace/povabilo-domacim/, pravilno oddali svojo nominacijo ter svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, poštna številka, telefonska številka, e-mail).

Vsi, ki bodo pravilno izpolnili spletni obrazec in kliknili na gumb Glasujte, bodo na svoj e-mail naslov prejeli potrditveno sporočilo s posebno potrditveno povezavo. Šele s klikom na to povezavo se sodelujoči uspešno uvrsti v žrebanje za nagrade. Šteje se, da sodelujoči s tem sprejemajo splošna pravila in pogoje nagradnega natečaja.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradnim natečajem lahko posredujete organizatorju na naslov: Poslovni sistem Mercator d.d., Služba za digitalni marketing, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, ali na urednistvo@mercator.si.

Šteje se, da je udeleženec s poslano izjavo o sodelovanju v nagradnem natečaju (vpisana nominacija) sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnega natečaja in se strinjal oz. dovolil, v primeru, da postane nagrajenec, javno objavo imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si in po potrebi tudi v drugih medijih.

Vsak udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat (v primeru ponovnega žreba, se že izžrebane za nagrado izloči in žreb ponovi).

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradnega natečaja. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. Organizator nagradnega natečaja ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradnem natečaju in druge pomote pri sodelovanju v nagradnem natečaju.

Nagrade

3. člen

V okviru nagradnega natečaja bodo podeljene naslednje nagrade:

  • 10 x paket izdelkov Radi imamo domače.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Komisija in potek žrebanja

4. člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti navedbe glede datuma, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradnega netečaja. Komisija bo v žrebanje uvrstila sodelujoče, ki bodo do 8. do 31. 10. 2016, do 23:59 ure oddali izjavo o sodelovanju v nagradnem natečaju skladno z določbami 2. člena. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradnem natečaju so dokončne in nepreklicne. Odločitve komisije se zapišejo v zapisnik.

Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradnega natečaja najkasneje v 15-ih delovnih dnevih po zaključku nagradnega natečaja. Žrebanje ni javno. Žrebanje bo izvedeno z naključnim izborom sodelujočih v nagradnem natečaju.  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

5. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Ime in priimek ter kraj nagrajenca bodo objavljeni na spletni strani www.mercator.si.

6. člen

Nagrajenci bodo prejeli nagrado po pošti na naslov, ki so ga navedli oz. bodo pisno obveščeni ali poklicani s strani organizatorja, najkasneje v 20 delovnih dneh od datuma žrebanja. V primeru, da nagrajenec odkloni prevzem nagrade, se ne izžreba novi, nadomestni nagrajenec (razen v primeru 1. nagrade, ko se izžreba novega nagrajenca).

Varstvo osebnih podatko

7. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec nagradnega natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z  veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in elektronski naslov).

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene te nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji). Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Davki od nagrad

8. člen

Prejemnik nagrade, za katero se obračuna in plača akontacija dohodnine, se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema pisnega obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi, ta pa o tem obvesti podeljevalca nagrade.

Če nagrada, za katero se obračuna in plača akontacija dohodnine, ne bo podeljena, se izžreba novi, nadomestni nagrajenec.

Plačilo akontacije dohodnine nagrajencu izvede Mercator, ki je organizator nagradne igre.

Ostale določbe

9. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja, kakor tudi ta pravila, se hranijo dve leti v prostorih organizatorja.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradni natečaj v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila). O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

11. člen

Pravila nagradnega natečaja pričnejo veljati z dnem 8. 10. 2016. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.mercator.si ter na sedežu organizatorja nagradnega natečaja (Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, tel. št. 080 2 080, uradne ure: od 8.30 do 14.30, vsak delavnik).
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

Ljubljana, 8. 10. 2016                                                                                 

Poslovni sistem Mercator d.d