italija header 1140x400 NAGRADNA

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre Okusi po italijansko

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

2. člen

Nagradna igra poteka v času od 26. 8. do 22. 9. 2021 oz. štiri tedne, pri čemer bomo vsak teden izžrebali eno glavno nagrado. Tedenski termini nagradne igre so naslednji:

  • 26. 8. do 1. 9. 2021
  • 2. 9. do 8. 9. 2021
  • 9. 9. do 15. 9. 2021
  • 16. 9. do 22. 9. 2021

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

4. člen

Kupec sodeluje v nagradni igri tako, da v živilskih in franšiznih prodajalnah Mercator ali v Mercator spletni trgovini (market) kupi vsaj en izdelek iz projekta OKUSI PO ITALIJANSKO, v katerega so vključeni izdelki italijanskih blagovnih znamk ali izdelki, ki imajo italijansko poreklo. Na prodajnem mestu so ti izdelki označeni z običajnimi cenovnimi regalkami, na katerih je zavedeno tudi ime projekta - Dnevi Italije ali Okusi Italije, v spletni trgovini pa prav tako s posebnim označevalcem – Okusi po Italijansko.

Pri tehtanih izdelkih je pogoj za sodelovanje v nagradni igri vrednost izdelka, ki mora biti vsaj 1 evro.

V nagradno igro niso vključeni neživilski izdelki npr. posoda, vse za gospodinjstvo, tekstil, tehnični izdelki ter sadje in zelenjava.

a) V Mercator živilskih in franšiznih prodajalnah kupec ob nakupu vsaj enega izdelka, vključenega v projekt OKUSI PO ITALIJANSKO, prejme kupon s kodo za sodelovanje v nagradni igri.

Kupon se avtomatično izpiše na blagajnah ob nakupu vsaj enega izdelka iz projekta. Kupec mora poslati SMS s ključno besedo ITALIJA in številko kode iz prejetega kupona na številko 4080 in tako sodeluje v nagradni igri. Med besedo ITALIJA in številko kode mora biti nujno presledek. SMS-i iz npr. prvega »kroga«/tedna nagradne igre ne morejo sodelovati v žrebanju v drugem, tretjem ali četrtem »krogu/tednu« nagradne igre.

Če kupec hkrati kupi več izdelkov, se ob nakupu na blagajni prav tako izpiše en sam kupon s kodo, s katero pa je kupec uvrščen v žreb večkrat (nakup 1 izdelka = 1 x sodelovanje v žrebu, nakup 2 izdelkov = 2 x sodelovanje v žrebu, itd…).

Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: »Vaš kupon je veljaven. Želimo vam veliko sreče.«

b) V Mercator Spletni trgovini (market) kupec ob nakupu vsaj enega izdelka, ki je vključen v projekt OKUSI PO ITALIJANSKO in je v spletni trgovini tako tudi označen, prejme na koncu računa obvestilo o možnosti sodelovanja v SMS nagradni igri.

Kupec mora v tem primeru poslati SMS s ključno besedo ITALIJA2 in številko naročila, ki je razvidna iz priloženega računa na številko 4080 in tako sodeluje v nagradni igri. Med besedo ITALIJA2 in številko naročila mora biti nujno presledek. SMS-i iz npr. prvega »kroga«/tedna nagradne igre ne morejo sodelovati v žrebanju v drugem, tretjem ali četrtem »krogu/tednu« nagradne igre.

Kupec v primeru nakupa izdelkov italijanskih blagovnih znamk ali porekla v Mercator spletni trgovini, sodeluje v žrebanju samo enkrat. En nakup pomeni enkratno sodelovanje v žrebanju za glavno nagrado.

Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Kupec s sodelovanjem preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: »Vaš SMS je veljaven. Želimo vam veliko sreče.«

5. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo v času poteka nagradne igre najkasneje do vsake srede (1. 9. 2021, 8. 9. 2021, 15. 9. 2021, 22. 9. 2021), do 23:59 ure poslali pravilen SMS in na ta način potrdili sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznela, nepravilna, nepopolna ali neustrezna SMS sporočila. Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja nepravilna SMS sporočila.

6. člen

Vsaka oseba je lahko v nagradni igri izžrebana le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado.

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na navedeni način.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Potek žrebanja in komisija nagradne igre

8. člen

Nagradna žrebanja bodo izvedena:

  • 3. 9. 2021, za prvi teden nagradne igre od 26. 8. 2021 do 1. 9. 2021
  • 10. 9. 2021, za drugi teden nagradne igre od 2. 9. 2021 do 8. 9. 2021
  • 17. 9. 2021, za tretji teden nagradne igre od 9. 9. 2021 do 15. 9. 2021
  • in 24. 9. 2021, za četrti teden nagradne igre, ki poteka od 16. 9. 2021 do 22. 9. 2021

v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

9. člen

Organizator bo vsak teden nagradne igre izžrebal enega nagrajenca, ki prejme: Vespo Sprint 50 4T3V v vrednosti 2.418,04 EUR

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

10. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanjem elektronskega naslova, davčne številke, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si, Mercator Facebook strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

11. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

12. člen

Organizator bo od vseh nagrad, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

13. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si.

14. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

15. člen

Osebne podatke bo organizator uporabljal izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je podrobneje opisano v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je objavljen na spletni strani www.mercator.si/aktualno/nagradna-igra-okusi-po-italijansko.

Končna določba

16. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 26. 8. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Ljubljana, 25. 8. 2021

Poslovni sistem Mercator, d.d.