Domača naloga - da ali ne?

  • Image

Delanje domače naloge ima pozitivne učinke na več področij otrokovega razvoja.

Izboljšuje otrokovo sposobnost pomnjenja in razumevanja učne snovi ter posledično omogoča uporabo teoretičnega znanja v praksi. Spodbuja otrokovo zavedanje, da je učenje del življenja in ne le del obveznega šolanja. Otrok tako postane bolj odgovoren in neodvisen, nauči se tudi učinkovitega upravljanja s časom. Domače naloge so namenjene predvsem ponavljanju in utrjevanju učne snovi, predstavljene med poukom. Lahko pa spodbujajo učenca k prenašanju že osvojenega znanja na druga področja ali ga seznanijo z novo učno snovjo, ki jo bodo pri pouku obravnavali v prihodnosti.

Če pa je opravljanje domače naloge neustrezno (prepisovanje) in brez povratne informacije, so lahko učinki tudi negativni. Marsikateri učitelji in starši se s preveliko količino domačih nalog ne strinjajo, saj naj bi to otrokom onemogočalo opravljanje drugih prostočasnih aktivnosti, ki so ravno tako pomembne za njihov razvoj (ukvarjanje s športom, kulturno in družbeno udejstvovanje).

Učitelji se pri svojem delu velikokrat srečajo z vprašanjem, koliko domače naloge naj dajo učencem. Količina domače naloge je seveda odvisna od starosti in učnih sposobnosti učencev. Strokovnjaki pravijo, da je za učence prve triade osnovne šole dovolj 10 do 20 minut domačega dela, za učence druge triade pa 30 do 60 minut. S starostjo učencev se količina domačega dela zvišuje. Raziskave so pokazale, da so za mlajše učence, ki imajo manjši obseg pozornosti, bolj koristne kratke domače naloge, ki so pogostejše.

Pomoč staršev pri delanju domačih nalog ima lahko pozitiven ali negativen učinek. S pomočjo staršev se otrok hitreje uči in pridobiva nove spretnosti, starši pa se na ta način vključujejo v otrokov šolski proces in tako pri otroku spodbujajo učenje in znanje kot pozitivni vrednoti. Izboljša se tudi komunikacija med učitelji in starši. Včasih pa lahko vključevanje staršev preprečuje učni proces otroka. Če starši naloge, ki jih bi lahko otrok opravil sam, naredijo namesto njega, mu onemogočajo utrjevanje znanja ter razvoj samostojnosti.

Nasveti za starše:

  • Otrok naj dela domačo nalogo v mirnem in dobro osvetljenem prostoru, kjer ni prižgane televizije, računalnika ali veliko ljudi.
  • Otroku naj bodo na voljo vsi materiali in pripomočki, ki jih potrebuje za opravljanje domače naloge.
  • Otroku pomagajte pri časovnem načrtovanju. Določite mu del popoldneva, ki naj bo namenjen samo izpolnjevanju domačih nalog.
  • Otroku razložite, zakaj je delanje domačih nalog dobro in koristno. To mu pokažite tudi s svojimi dejanji in opravili v vsakdanjem življenju.
  • Ko vas otrok prosi za pomoč, mu ponudite nasvete, ne pa odgovorov. Zelo pomembno je, da otrok sam pride do končnih rešitev, seveda z vašo pomočjo.
  • Ne pozabite na komunikacijo z učitelji.

Viri:

  • Homework Tips for Parents. U.S. Department of Education, Office of Intergovernmental and Interagency Affairs, Educational Partnerships and Family Involvement Unit, Washington, D.C., 2003.
  • Homework Tips for Parents for Children with Learning Disabilities. Coordinated Campaign for Learning Disabilities