Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Ustvarite sadno/sladoledno kupo poletja«

 • Image

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega natečaja »Ustvarite sadno/sladoledno kupo poletja« (v nadaljevanju: nagradni natečaj ali nagradna igra), ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je INNOVATIF, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična številka 1963414000, ID za DDV: SI32693770 (v nadaljevanju: tehnični izvajalec).

Trajanje nagradnega natečaja

2. člen

Nagradni natečaj poteka v času od 11. 7. 2019 do vključno 31. 7. 2019 na spletnem mestu https://www.mercator.si.

Namen nagradnega natečaja

3. člen

Namen nagradnega natečaja je promocija Mercatorja in ponudbe Gelatissimo sladoledov, ki so na voljo v Mercatorjevih trgovinah.

Sodelovanje v nagradni igri

4. člen

Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki se prijavijo k sodelovanju preko spletnega obrazca.

Zaposleni pri organizatorju ali tehničnem izvajalcu nagradnega natečaja, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, v njej ne morejo sodelovati. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradnega natečaja. Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado, vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen

Za sodelovanje v nagradnem natečaju si mora sodelujoči zamisliti slastno sadno kupo s sladoledom, jo pripraviti in na spletni strani www.mercator.si oddati svoj recept s fotografijo sladice. Za pripravo sadne kupe s sladoledom lahko sodelujoči v natečaju uporabi poljubno znamko sladoleda, vendar mora uporabiti okuse, ki jih ponuja tudi asortiman izdelkov Gelatissimo. Ti so: https://www.mercator.si/mercator-znamke/dober-sladoled-dobro-dene/. Po oddaji recepta s sliko in svojimi osebnimi podatki, sodelujoči sprejme pogoje sodelovanja v nagradni igri in s klikom na gumb potrdi svoje sodelovanje.

Za uvrstitev v izbor mora sodelujoči dokončno potrditi svoje sodelovanje s klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu, ki ga prejme na svoj e-naslov, ki ga je vpisal na obrazec za sodelovanje v nagradnem natečaju.

Velikost fotografije, ki jo sodelujoči odda v obrazcu, je omejena do 5 MB.

Udeleženec natečaja jamči, da je prikazani izdelek na poslani fotografiji, recept in fotografija v celoti njegovo lastno avtorsko delo, da je avtorsko delo izvirno, da še ni bilo objavljeno, da ne krši nobenih avtorskih pravic tretjih oseb ter da nihče ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov do organizatorja.

6. člen

Sodelujoči v izboru za nagrade so vsi, ki bodo do dne 31. 7. 2019 do 23:59 ure sodelovali v natečaju na zgoraj opisani način.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradnem natečaju.

7. člen

Vsak udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat in si s tem poveča možnost pri izboru, vendar je lahko vsak udeleženec nagrajen le enkrat.

8. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili natečaja in Politiko varovanja osebnih podatkov podjetja Mercator, d.d. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Nagrade

9. člen

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

 • Glavna nagrada: 1 x zaloga sladoleda za vso družino. Nagrajenec prejme toliko kilogramov sladoleda, kolikor so skupaj težki člani njegovega gospodinjstva, vendar ne več kot 250 kilogramov sladoleda. Nagrada se izplača v obliki darilnih kartic. ki jih nagrajenec lahko postopoma vnovčuje za družinske sladolede v katerikoli Mercatorjevi živilski trgovini ali franšizi. Darilne kartice ni moč unovčiti v spletni trgovini. Vrednost posamezne darilne kartice je 10€, nagrajenec prejme 30 darilnih kartic v vrednosti 10€. Skupna vrednost glavne nagrade je 300€ z ddv.
 • Ostale nagrade: 9 x družinsko pakiranje sladoleda Gelatissimo.

Recepti nagrajencev bodo umeščeni v knjižico Gelatissimo predstavlja: TOP 10 SADNIH KUP POLETJA.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Nagradni izbor

10. člen

Izbor nagrajencev bo potekal dne 5. 8. 2019 ob 10.00 uri na sedežu organizatorja in ne bo javno. Pri izboru bodo upoštevani oddani obrazci, skladni s temi pravili, pri tem pa se bo upoštevala tudi kreativnost, iznajdljivost in izvirnost kombinacije okusov.

Organizator bo nagrajence o izidu izbora obvestil na elektronski naslov, ki so ga zapisali v obrazcu za sodelovanje, najkasneje 7 delovnih dni po izboru, njihova imena pa bodo objavljena tudi na spletnem mestu.

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Udeleženec lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Pritožba na izbor nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

11. člen

Izbor bo izvedla tričlanska komisija, ki jo sestavljajo blogomana Midva kuhava in en predstavnik organizatorja.

12. člen

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradnem natečaju.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je udeleženec v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v katerikoli drug namen.

Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob uporabljanju nagrade.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo nagradnemu natečaju ter omogočilo njegovo zlorabo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebin, ki so v nasprotju s temi pravili, ne objavi ali jih umakne s spletnega mesta in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz natečaja. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradnega natečaja.

Sodelujoči, ki objavi fotografijo, je v celoti odgovoren za dejanske in pravne napake na avtorskem delu ter za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

13. člen

O poteku izbora se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je udeleženec sodeloval v nagradnem natečaju skladno s temi pravili. Člani komisije v skladu s kriteriji ocenjevanja in po lastni presoji izmed prijavljenih fotografij in receptov izberejo 10 nagrajencev, od katerih 1 nagrajenec prejme glavno nagrado, 9 pa jih prejme sladolede Gelatissimo. Vseh 10 nagrajencev bo s svojimi recepti predstavljenih v knjižici Gelatissimo predstavlja: TOP 10 SADNIH KUP POLETJA. V primeru, da se posameznikova prijava razglasi za neveljavno, se določi novi dobitnik.

14. člen

Zapisnik o izboru vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju izbora,
 • članih komisije,
 • odločitvah komisije,
 • nagrajencih,
 • uri zaključka izbora.

15. člen

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Pristojnosti komisije nagradnega natečaja

16. člen

Komisija nadzira izvedbo izbora nagrajencev v skladu s temi pravili nagradnega natečaja.

17. člen

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradnem natečaju so dokončne in nepreklicne.

Ravnanje in odločitve komisije se navede v zapisniku.

Prevzem nagrad

18. člen

Nagrajenec je udeleženec izbora, ki je bil izbran v skladu s temi pravili.

19. člen

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s sporočilom na v e-naslov v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem izboru. Organizator bo v sporočilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo na dan izbora objavljeni tudi na spletni strani https://www.mercator.si.

20. člen

Nagrajenec lahko prevzame nagrado ali se pisno odpove nagradi v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema obvestila. Pisno odpoved mora poslati na naslov: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ustvarite sadno/sladoledno kupo poletja«.

21. člen

Nagrajenci izrecno javno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja (npr. ime priimek, Ljubljana) samo za potrebe tega nagradnega natečaja.

22. člen

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

23. člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

24. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradni natečaj. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani https//www.mercator.si.

Zbiranje in hranjenje osebnih podatkov

25. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradnega natečaja dve leti.

26. člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnega natečaja dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Davki od nagrad

27. člen

Kadar vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu davčni zavezanci in so dolžni organizatorju sporočiti podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka). V nasprotnem primeru nagrajenci izgubijo pravico do nagrade.

28. člen

Organizator bo od dobitka nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

Varstvo osebnih podatkov

29. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči in nagrajenec dovoljujeta organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki, ki se zbirajo, so:

 • ime in priimek
 • e-naslov.

30. člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene tega nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o rezultatih izbora, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji) . Osebne podatke lahko organizator nagradnega natečaja uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradnem natečaju so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Končna določba

31. člen

Pravila nagradnega natečaja pričnejo veljati z dnem 11. 7. 2019.

V času trajanja nagradnega natečaja so pravila na vpogled na spletni strani https://www.mercator.si.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 11. 7. 2019

Poslovni sistem Mercator, d.d.