Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre – Derby

  • Image

Uvodne določbe

1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 

2. člen

Nagradna igra bo potekala v  času od  10.1. 2019 do 31. 1. 2019. 

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo te splošne pogoje in pravila sodelovanja. 

4. člen    

V nagradni igri se lahko sodeluje na dva načina: 

1.) Z nakupi banan in ananasa blagovne znamke Derby v skupni vrednosti vsaj 2 EUR v živilskih in franšiznih prodajalnah Mercator (z izjemo Mercator spletne trgovine). Ob nakupu banan in/ ali ananasa Derby v skupni vrednosti vsaj 2 EUR  prejmete kupon s kodo za sodelovanje v nagradni igri. 

Kupon se avtomatično izpiše na  blagajnah ob nakupu banan in ananasa v vrednosti vsaj 2 EUR.  Pošljite SMS s ključno besedo DERBY  in številko kode iz prejetega kupona na številko 4080  in tako sodelujte v nagradni igri. Med besedo DERBY in številko kode mora biti nujno presledek. 

Če hkrati kupite za več evrov banan in ananasa, se vam ob nakupu  na  blagajni prav tako izpiše en sam kupon s kodo, s katero pa ste uvrščeni v žreb  večkrat (nakup v vrednosti 2 EUR = 1 x sodelovanje v žrebu, nakup v vrednosti 4 EUR = 2 x sodelovanje v žrebu, itd…). Kolikokrat ste z določeno kodo uvrščeni v žreb, izveste iz izpisa na koncu blagajniškega računa. 

Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna. 

Uporabnik s sodelovanjem  preko SMS-a dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno poslane kode, pošlje povraten brezplačen SMS z vsebino: Vaš kupon je veljaven, v žrebanju boste sodelovali z X kuponi. Želimo vam veliko sreče. 

2.) Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko v nagradni igri sodelujete tudi tako, da odgovorite na nagradno vprašanje:

Po kateri vrsti sadja je najbolj prepoznana blagovna znamka Derby?

a) po bananah
b) po hruškah 

Pravilen odgovor in vaše kontaktne podatke vpišite v spletni obrazec, objavljen na spletni strani www.mercator.si.

Odgovor na nagradno vprašanje ter osebne in kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, elektronski naslov in telefonska številka) se vpiše v spletni obrazec, objavljen na spletni strani www.mercator.si. Preko spletnega obrazca lahko vsak sodeluje samo 1-krat iz posameznega elektronskega naslova (email-a). V žreb bodo uvrščeni samo pravilni odgovori.  

5. člen

Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo do dne 31.1.2019 do 23:59 ure poslali pravilen SMS ali poslali pravilen odgovor preko spletnega obrazca (s posredovanimi osebnimi in kontaktnimi podatki) in na ta način potrdili sodelovanje v nagradni igri. 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznela, nepravilna, nepopolna ali neustrezna SMS sporočila, odgovore na nagradno vprašanje ali posredovane podatke (npr. neobstoječe elektronske naslove sodelujočih) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da izloči iz žrebanja nepravilna SMS sporočila, nepravilne odgovore na nagradno vprašanje in neobstoječe e-naslove sodelujočih. Prav tako se nepopolno posredovani podatki in/ali nepravilni odgovori, v primeru, da so izžrebani, ne upoštevajo.

6. člen

Vsaka oseba je lahko v nagradni igri lahko izžrebana za nagrado le enkrat. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo sodelujoči enake možnosti dobiti nagrado. 

7. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko sodeluje v nagradni igri na enega izmed navedenih načinov. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. 

Potek žrebanja in komisija nagradne igre 

8. člen

Nagradno žrebanje bo potekalo dne 7. 2. 2018 v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.  

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki mora pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad 

9. člen

Nagrade, ki se podelijo izžrebancem, so:

  • glavna nagrada:
    • 1 x  darilna kartica Mercator v vrednosti 3.000,00 EUR
  • ostale nagrade:
    • 2 x darilna kartica Mercator v vrednosti 1.500,00 EUR
    • 8 x darilna kartica Mercator v vrednosti 500,00 EUR

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

10. člen

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dnevih po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade (npr. posredovanjem elektronskega naslova, davčne številke, ipd.) dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov. V kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo v obvestilu navedel tudi nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitne ostale specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem. 

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.mercator.si, Mercator Facebook strani in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. 

11. člen

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo na naslov PSM, d.d, Dunajska 107, Sektor za marketing in razvoj, Ljubljana ali e-naslov marjetka.bohinc@mercator.si, da se odpoveduje nagradi. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).

12. člen

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

13. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.mercator.si. 

14. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti. 

15. člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov Mercator, d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, oz. v primeru neposrednega trženja na elektronski naslov tanja.prelovsek@mercator.si pa tudi s klikom na zahtevo za prenehanje posredovanja elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja. 

Končna določba

16. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 10. 1. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.mercator.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Ljubljana, 9. 1. 2019